ވިޔަފާރި

މިލައިދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް ޓްރެވަލާސް ޗޮއިސް އެވޯޑް

މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ މިލައިދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް "ޓްރެވަލާސް ޗޮއިސް އެވޯޑް 2019" ލިބިއްޖެ އެވެ.

މިލައިދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ ޓްރިޕްއެޑްވައިޒާ އިން ދޭ، "ޓްރެވަލާސް ޗޮއިސް އެވޯޑު" ގައި އެ ރިސޯޓަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ރިސޯޓަކަށް ދޭ ޓޮޕް ބެސްޓް ސާވިސް އެވޯޑު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭޝިއާގައި ހަތް ވަނައަށް އެންމެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ރިސޯޓުގެ އެވޯޑުވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު 20 ތަނުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެ ރިސޯޓް ހިމެނިފައިވެ އެވެ.

މި އެވޯޑުގައި މިލައިދޫއަށް ލިބުނު އެހެން ވަނަތަކުގެ ތެރޭގައި "ޓޮޕް ހޮޓެލްސް އިން މޯލްޑިވްސް" އެވޯޑާއި އޭޝިއާ ހޮޓެލް ރޭންކިންގެ އެންމެ ރަނގަޅު 10 ހޮޓަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ހޮޓަލާއި އޭޝިއާގެ އެންމެ ޓޮޕް ވަނަ ލިބިފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ގިނަ ކުލަތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބ. މިލައިދޫ ރިސޯޓު ހުޅުވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވްގައި ހިމެނޭ 50 ޕްރައިވެޓް ވިލާގެ މި ރިސޯޓު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ފަރުމާ ކުރުންތެރިއެކެވެ. މި ރިސޯޓުގައި ވޯލްޑް ކްލާސް ތިން ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގާއިރު، މޫދު ކުޅިވަރުތަކާއި ފިޓްނަސް ސެންޓަރެއްގެ އިތުރުން ސްޕާއެއްވެސް ހުރެ އެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)އިން ފުރައިގެން 35 މިނެޓުން ދެވޭ ރާސްތާގައި އޮންނަ މިލައިދޫ ރިސޯޓަކީ ސްމޯލް ލަގްޒަރީ ހޮޓެލްސް އޮފް ދި ވޯލްޑުގެ މެންބަރެކެވެ.