ހަބަރު

ކަސްޓަމުން ކުންފުންޏަކަށް 22 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

Mar 14, 2019
5

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސީޖީޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 22 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ކަސްޓަމްސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުންޏަކީ ފެން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު މައުސޫމް އޮންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. އޭނާ ހުރީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުމެއްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް ކުރީ ސީޖީޓީއިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ސިނގިރޭޓްތަކެއްގެ ޑިއުޓީގެ މައްސަލާގަ އެވެ. އެ ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރާ އެއް ކުންފުންޏެވެ.

ސިނގިރޭޓްގެ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރި ދުވަސްވަރެއްގައި އެ ކުންފުންޏަށް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ދައްކަން އެންގި މިންވަރާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ކޯޓަށް ދިޔަ އެވެ. ކޯޓަށް ދިޔައީ ބޮޑުކުރި ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހު އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށެވެ. އެއީ އެ ކުންފުނިން އޭރު އެތެރެކުރި ޝިޕްމެންޓުން ބޮޑުކުރި 22 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިއުޓީ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާތަކުގައި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ ފައިސާ އަނބުރާ ސީޖީޓީއަށް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވަކާލާތުކޮށްފަ އެވެ. ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި އެ އަދަދު ނަގަން ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔައީ އޭރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އާ ސަރުކާރު އައުމާއެކު ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ސްޓޭންޑް ބަދަލުވެ، އެ ފައިސާއަކީ ސީޖީޓީއަށް އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ޝަރީއަތުގައި އެއްބަސްވި އެވެ. އެ ފައިސާއަކީ ކަސްޓަމްސްއިން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތުން ވެސް އިއުތިރާފްވެފައިވާތީ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމްގައި ވަނީ އަންގާފަ އެވެ.