ހަބަރު

ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރެވިއްޖެނަމަ މާލީ މަންފާ ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓިއްޖެނަމަ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މެދުވެރިކޮށް މާލީ މަަންފާ ލިބޭނެ ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ދުވަހުގައި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ދެއްވި ހިތާބުގައި ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މެދުވެރިކޮށް ތަރިކައިން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ފައިދާ ވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ފަތުރުވެރިން އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އިރު އެމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ޒިޔާރަތް ކުރާ ގައުމުގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި އަދި އާދަކާދަތައް ތަޖުރިބާކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދުން ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރިކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހުރަކަށް ވުމާއެކު، މި ދާއިރާއިން އިގުތިސާދީ ފައިދާތަކެއްވެސް ލިބޭނެކަމީ އަޅުގަނޑު ޔަގީންކުރާ ކަމެއް. އަދި ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓިއްޖެނަމަ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މެދުވެރިކޮށް މިކަމަކީ މާލީ އެތައް މަންފާއެއް ލިބޭނެ ކަމެއް" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު ދެއްވި ހިތާބުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަމާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް ވާހަކަ ދައްކަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން، ކުޑަކުދީންނާ ޒުވާނުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ އެ ކުދިންގެ ތައުލީމީ ބިންގާ އެޅިގެންދާއިރު އެކުދިންނަށް އެކުދީންގެ ސަގާފީ ތަރިކަތައް އެނގުން މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމިއްޔަތާއި ސަގާފީ ތަރިކަ އޭގެ ބައެއް ކަމުގައި ހައްދަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ހިތާބުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މިއީ ގައުމީ ވާޖިބެއް ކަމަށާއި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ޔުމްނާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

"ތަރިކަ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާންތަކާއި، ޝުޢޫރުތަކާއި އަމިއްލަވަންތަކަމާއި ގުޅިފައިވާ އެއްޗެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަވާލުކުރައްވާފާ އަގުބޮޑު އަމާނާތް ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި މިހާރުގެ ޖީލުތަކަށާއި އަންނާން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.