ރިޕޯޓް

އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް އިންގިލާބެއް ގެނައި "ސަރުދާރު"

އެކި ދިމަ ދިމާއިން ހިސާބުތައް ޖަހަމުންދަނިކޮށް، އެ އެންމެނަށް ގޮންޖައްސަވައި، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އެވަނީ އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯއްދަވައިފަ އެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން، މޯދީގެ ބަރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) އިން ހޯދި ތާރީހީ ކާމިޔާބީ ތަކުރާރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ހަ ހަފުތާއަށް ދިގު ދެމިގެން ދިޔަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޔަ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަރަކާތުގެ ނަތީޖާތައް އަންނަން ފެށިތާ ދެ ގަޑިއިރެއްހާއިރުގެ ތެރޭގައި މަންޒަރު ސާފުވެގެން ދިޔަ އެވެ. ބީޖޭޕީއަށް 2014 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ކާމިޔާބީ ތަކުރާރު ކުރީއެއް ނޫނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 350 ގޮނޑިއާއެކު އެއަށްވުރެ ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތެއް ހޯދައިގެން މޯދީ އިސްވެ އެ ޕާޓީން އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ތާރީހު އަލުން ލިޔުނީ އެވެ.

ވޯޓު ދިނީ ޕާޓީއަކަށް ނޫން، ސީދާ މޯދީއަށް

ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 900 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ވިއްކުމަކީ ދިގު އަދި ދަތި މަސައްކަތެކެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި މަތިވަމުންދިޔަ ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ އަދަދާއި، މަޑުޖެހިފައިވާ އިގުތިސޯދުގެ ފާޑުކިޔުމުގެ ރައްދުގައި މޯދީ ކުޅުއްވީ ހަރުކަށި ހިންދޫ ގައުމިއްޔަތުގެ ރޫހާ އެވެ. އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކެމްޕެއިން ވެސް އަމާޒުކުރީ ސީދާ މޯދީ އަށެވެ. ނަމަވެސް، މޯދީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ، ފާއިތުވި 60 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކި ސަރުކާރުތަކުން ގައުމު ވައްޓާލާފައިވާ ވަޅުގަނޑުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ނުފުދޭ ކަމަށެވެ. އެ މެސެޖު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ވަނީ ފޯރައިފަ އެވެ. އިންޑިއާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު ހޯދައި ދެއްވޭނީ މޯދީއަށް އެކަނި ކަމަށް ރައްޔިތުން ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލުކުރީ އެވެ.

ދާދި ފަހުން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ބީޖޭޕީއަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންގެ ތިން ބައި ކުޅަ އެއްބައި ބުނެފައި ވަނީ މޯދީ ނެތްނަމަ ބީޖޭޕީއަށް ވޯޓު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ ދިރާސާއިން ސާފުވަނީ އެއް ކަމެކެވެ. އިންޑިއާއަށް އޮތް ހައްލަކީ ބީޖޭޕީ އެއް ނޫން ކަމެވެ. ސީދާ މޯދީ އެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވޯޓު ދިނީ ހިޔާނާތުގެ ހިޔަނި އެޅިފައިވާ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެހެނަސް، މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބަކީ މޯދީއަށް އޮތް އިތުބާރު ރަމްޒުކޮށްދޭ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމެވެ. އިންދިރާ ގާންދީ އަށްފަހު އިންޑިއާގައި އުފެދުނު އެންމެ މަގުބޫލު ސިޔާސީ ލީޑަރުގެ ލަގަބު މޯދީ މިހާރު ވަނީ ހޯއްދަވައިފަ އެވެ. މިއީ 1971 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއް ޕާޓީއަކުން ދެ ދައުރު ޖެހިޖެހިގެން މެޖޯރިޓީ ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ނަތީޖާއަކީ ސީދާ މޯދީގެ ކާމިޔާބީ އެކެވެ. މުޅީން "އާ އިންޑިއާ" އެއް ބިނާ ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތަސައްވަރު އާންމުން ބަލައިގެންފައިވާ މިންވަރުގެ ސާފު ދަލީލެކެވެ.

ސަރަހައްދީ ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒު ފަނޑުވަނީ

ބީޖޭޕީގެ މަގުބޫލު ލީޑަރު އަމީތު ޝާހްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މޯދީ ވަނީ އިންޑިއާގެ ޒަމާންވީ ސިޔާސީ "ތަނބު" ތަކަށް ލޮޅުން އަރުވާލައްވައިފަ އެވެ. ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާއެކު މޯދީ ވަނީ ގައުމިއްޔަތާއި ތަރައްގީގެ ސިޔާސަތުތައް އެއްތަން ކުރައްވައިފަ އެވެ. މަގު ހެދުމާއި، ފާހާނާ އަޅައިދިނުން ފަދަ ފަގީރުންގެ އާބާދީގެ ހިތާ ގުޅިފައިވާ ވައުދުތަކުން ޒަމާންވީ ސަރަހައްދީ ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒަށް ބީޖޭޕީން ވަނީ ހިޔަނި އަޅުވާލައިފަ އެވެ. ޕާލިމަންޓުގެ ތިރިގެއަށް އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރާ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝް އިން މޯދީގެ ޕާޓީން 2014 ވަނަ އަހަރު ހޯދި ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތު ތަކުރާރުކުރިޔަ ނުދޭން އެ ސަރަހައްދުގައި ނުފޫޒު ގަދަ ދެ ޕާޓީން މިފަހަރު އެއް ގަލަކަށް އެރި އެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ދެ ޕާޓީއަށް ކަށަވަރުވާ ވޯޓުތައް ވެސް މޯދީ ވަނީ އަނބުރާލައްވައިފަ އެވެ. އެ ޕާޓީތަކަށް އޮތް ޒަމާންވީ އިތުބާރު ގެއްލި ބޭވަފާތެރިވީ އެވެ. މޯދީ ހުށަހެޅުއްވި އިގުތިސޯދީ ތަސައްވަރުގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑުވީ އެވެ. އެ މީހުންގެ ހިތްތައް ވެސް މޯދީ ފަތަހަ ކުރެއްވީ އެވެ.

މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން، އަތުލް ބިހާރީ ވަޖުޕާއީގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި، ބީޖޭޕީގެ އަމާޒަކަށްވީ އިއްތިހާދު ސަރުކާރެއްގެ މައި ޕާޓީގެ މަގާމުގައި އޮތުމެވެ. އެތެރޭގެ ކޯޅުން ކުޑަކޮށް އިއްތިހާދު ސަރުކާރެއްގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ކުރުމެވެ. އެހެނަސް މޯދީގެ ބީޖޭޕީގެ އަމާޒު ވަރަށް ތަފާތެވެ. ކުޑަކޮށްވެސް ދޫ ދިނުމެއް ނެތެވެ. މިހާރު ބީޖޭޕީއަކީ ހަމައެކަނި އިންތިހާބުތަކާ ދިމާކޮށް ދިރުން އަންނަ ޕާޓީއެއް ނޫނެވެ. އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ކެމްޕެއިނު މޯޑުގަ އެވެ. ކެނޑިނޭޅި ސަޕޯޓު ހޯދަނީ އެވެ. ޕާޓީގެ ތަސައްވަރާއި ސިޔާސަތުތައް ވިއްކުމުގައި ވަރުބަލިވުމެއް، މަޑުޖެހުމެއް ނެތެވެ.

އަނެއްކާވެސް ކޮންގްރެސް ޕާޓީއަށް ބޮޑު ލަދެއް

މި އިންތިހާބުގައި ބީޖޭޕީގެ ކާމިޔާބީއަށް ވުރެ، އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ނާގާބިލުކަން ބޮޑު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ވިދިވިދިގެން ދެ އިންތިހާބުގައި މޯދީގެ ބީޖޭޕީން ވަނީ ރާހުލް ގާންދީގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ލަދުގަންނަވާލައިފަ އެވެ. އެއް ޒަމާނެއްގައި އިންޑިއާގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާޓީގެ ސަޕޯޓް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ފަނޑުވަމުންނެވެ. ބީޖޭޕީގެ ހިޔަނި ފެތުރޭ ވަރަކަށް، ހާއްސަކޮށް އާބާދީ ބޮޑު ސަރަހައްދުތަކުގައި އިންޑިއާގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ޕާޓީގެ ތާއީދު ދަނީ ގެއްލެމުންނެވެ.

އުއްތަރު ޕްރަދޭޝް، ބިހާރު އަދި ވެސްޓް ބެންގޯލް ފަދަ ސްޓޭޓުތަކުގައި ކޮންގްރެސްގެ ވަހެއް ވެސް ނެތެވެ. ދެކުނުގެ ސްޓޭޓުތަކުގައި ވެސް އެ ޕާޓީއަށް އޮތީ ހަމަ އެފަދަ ހާލެކެވެ. މޯދީގެ ބީޖޭޕީއާ ހިލާފަށް ކޮންގްރެސް ޕާޓީގައި ރޭވުންތެރިކަމެއް ނެތެވެ. ދުރުރާސްތާގެ ޕްލޭނެއް ނެތެވެ. ގާންދީ އާއިލާއިން ޕާޓީ ނެރެ ޒުވާން ލީޑަރުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުން ވަނީ މާބޮޑަށް ވެސް ލަސްވެފަ އެވެ. މޯދީގެ ބީޖޭޕީއާ ވާދަކުރަން ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އަލުން "ވުޖޫދު" ކުރަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ.