ރިޕޯޓް

ބިދޭސީން ދޭސީންނަށް ހެދުން؟ ބޮޑު ދެބަސްވުމަކަށް!

އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ އެމަނިކުފާނަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. އާޒިމް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ފަރާތްތައް އުޅޭ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އުޅޭތާ 30 އަހަރު ވެފައިވާ ކާފައިންނާއި މާމައިން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްވެހިކަން ދިނުމާއި މެދު ދެކެނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އާޒިމްގެ އެ ޓުވީޓްގައި ވަނީ އައްސަވާފަ އެވެ. އެއާއެކު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ކުރާ ސަޕޯޓްވެސް އަނބުރާ ގެންދާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އާޒިމް އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފަ އެވެ.

ހާރިޖީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅަކު އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކަމަށް ބުނެވެން އޮތީ ނޫނެކޭ ކަމަށާއި، ދިވެހިންގެ އަމިއްލަަވަންތަކަން ދެކެ ކުރިޔަށް ވުރެ ބޮޑަށް އާޒިމް ލޯބިވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިހާ ދުވަސްވަންދެންވެސް ދިވެހިން މިތިބީ ދިވެހި ވަންތަ ކަމުގައި ކަމަށާއި، އެމީހުންނަކީ އަހުލާގު ރަނގަޅު މާމައިންނާއި ކާފައިންނަށްވިޔަސް ބުނާނީ ނޫނެކޭ ކަމަށެވެ.

އާޒިމްއަށް ޓުވީޓާގައި ރައްދުދިން މީހަކު ވަނީ ފުރަތަމަ ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މި ގައުމުން ހަމަނުޖެހިގެންއުޅޭ އިރު، ބޭރު މީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޖާގައެއްވެސް ނެތް ކަމަށް ބުނެފަ އެެވެ. އަދި މިހާރުވެސް މިއުޅެނީ ދިރިއުޅޭނެ ތަންކޮޅެއްވެސް މި ދިވެހި ފަސްގަނޑުން ނުލިބިގެން ކަމަށް އެހެން މީހަކު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިންތިހާބުވި ވައުދު ފުއްދާ ނުދެވޭ އިރު، ކައިރި ކަރަކަރައިން މީހުން ގެންނަން އުޅެނީ ކޮންކަމަކާތޯވެސް މީހުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފަ އެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަތަކުން ވަނީ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްވެހިކަންދޭން އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް ކޮށްފަ އެވެ، އަދި ބިދޭސީންނޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި އިންޑީއާއޭ ބުނުމުންވެސް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މީހަކު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ބިދޭސީނަށް، ރަށްވެހިކަން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދާއިމީ ވިސާއެއް ދިނުމަށްވެސް ތާއިދުކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމަށް ތާއިދުކޮށް ޓުވިޓާގައި ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ދިވެހިންނަކީވެސް ބޭރުން އައިސްތިބި ބައެއް ކަމަށާއި، ދިވެހިންނާއި އިނދެ ދިވެހި ދަރިން ލިބިފައިތިބޭ މީހުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ލިބެން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ތާއިދު ކުރައްވާ އެއްބޭފުޅަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހު ދިރާސާ ކުރާ ނާޖިހު ދީދީ އެވެ. އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ބިދޭސީންނަށް ދިވެހި ރަށްވެހިކަންދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދާދިފަހުން އަވަހާރަވި، ޑރ. ފަރުޒާނާ އަކީވެސް އަވަހާރަވި އިރު ދިވެއްސެއްކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމަށް ތާއިދުކޮށް، ވާހަކަ ދެއްކި އިބްރާހިމް ސައީދު ކިޔާ މީހަކު ބުނީ ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމާއި، ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަށްވެހިކަން ދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިންނާއި އިނދެގެން އާއިލާއެއް ފަށާ ރާއްޖޭގައި އުޅޭތާ އެތަކެއް އަހަރުވެފައިވާ ބިދޭސީންނަށް އާސަންދަ ފަދަ ހިދުމަތްތަށް ނުލިބުމާއި، ވިސާ އާކުރުން ފަދަ ކަންކަންވެފައިވަނީ ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެގޮތުން މަންމަ މެންނާއި މާމައިންނަށް މިހާ ދުވަސްވީއިރުވެސް، ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ އަސާސީ ހިދުމަތްތަށް ހޯދަންވެސް ފައިސާ ހަރަދު ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، އެކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ، ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ފަސޭހަގޮތްތަކެއް މެދުވެރިވެގެންދާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފޭސްބުކުގައި ހިޔާލު ފާޅު ކުރި އަންހެނަކު ބުނީ އޭނާގެ މާމަ އަކީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި އުޅޭތާ އެތަކެއް އަހަރުވެފައިވާއިރު، ރަށްވެހިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އާސަންދަ ފަދަ ސިއްހީ ހިދުމަތްތައްވެސް ނުލިބޭކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އެދެނީ ރާއްޖެއިން ބިންބިމާއި، މުދަލެއްނޫން ކަމަށާއި އެހެން ދިވެހިންނެކޭ އެއްފަދައިން އެންމެ ކުޑަ މިނުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ކަމަށެވެ. އަދި އެހާ ދުވަސްވާއިރު، ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ލިބުމަކީ އެމީހުންގެ ހައްގެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަލީ އާޒިމްގެ ޓުވީޓަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ވަނީ ނޫނެކޭ ބުނެފަ އެވެ. ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ އިތުރު ބައެއްގެ އިންފުލުއެންސް ނުވަތަ ނުފޫޒު ދިވެހި ވަންތަކަމުގެ ތެރެއަށް އަންނަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނަކަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުސަތު އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވާ ގޮތަށް މިގައުމުގައި އެހާ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އަދި ދިވެހި އާއިލާތަކުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ރަށްވެހިކަން ދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކުރަންވެސް ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް، ގިނަ މީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހިންގެ ގޮތުގައި މިތިބަ މަދު މީސްކޮޅު ބޭނުންވާ އެންމެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދޭނެ ވަރު ނެތް އިރު، ހާއްސަކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ބޭސްފަރުވާފަދަކަންކަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ހަމަޔަށް ލިބެން ނެތް އިރު، އިތުރު ބަޔަކަށް ރާއްޖެއިން އެ ހިދުމަތްތައް ދެވިދާނެތޯ އެއީ އުފައްދަންޖެހޭ ސުވާލެކެވެ.