ރެއާލް މެޑްރިޑް

އާ މަގާމަކަށް ލުމުން ކުޅެން އުނދަގޫވެއްޖެ

ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި އޭނާގެ މަގާމު ބަދަލު ކުރުމުން ކުޅެން އުނދަގޫވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ވިނީސިއުސް ޖޫނިއާ ބުނެފި އެވެ.

އެޑެން ހަޒާޑް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅުމުން، ވިނީސިއުސް ކުޅެމުން އައި ވާތު ވިންގަށް ކުޅެނީ ހަޒާޑެވެ. ކަނާތު ފަޅިއަށް ވިނީސިއުސް ބަދަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ރެއާލްގެ ކޯޗް ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ވަނީ ޕްރީ ސީޒަންގައި ވެސް ކަނާތު ފަޅިއަށް އޭނާ ލައްވައި ކުޅުވާފަ އެވެ. ހަޒާޑް މިވަގަުތު ހުރީ އަނިޔާގަ އެވެ. އޭނާ އެނބުރި އައުމުން ވިނީސިއުސް ކަނާތް ފަޅިއަށް ކުޅެން މަޖުބޫރު ވާނެ އެވެ.

"ކޮންމެ ކުލަބެއްގައި ވެސް، ކަނާތު ފައިން ކުޅޭ ކުޅުންތެރިޔާ ބޭނުން ވާނެ ވާތް ފަޅީގެ ވިންގަށް ކުޅެން ހަޒާޑް ކުޅެނީ އެހެން،" މިިދިޔަ ސީޒަންގައި ލެފްޓް ވިންގުގައި މޮޅަށް ކުޅުނު ވިނިސީއުސް ބުންޏެވެ. "އަހަރެން ވެސް ބޭނުން ވަނީ އެގޮތަށް ކުޅެން، ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ކިބައިގައި ވެސް ހުންނާނެ އެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަމިއްލަ ސިފަތަކެއް، ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ފަށައިގަންނައިރު އުނދަގޫ ވާނެ، އެހެން ނަމަވެސް އަހަރެން މި ދަނީ އަހަރެންގެ އާ ޕޮޒިޝަނަށް މަޑުމަޑުން ހޭނެމުން."

ބްރެޒިލްގެ ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމާއެކު ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރި ވިނީސިއުސް ބުނީ، ކޮންމެ މަގާމަކަށް އޭނާ ކުޅުނު ނަމަވެސް ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދަނިކޮށް އޭނާ އަށް އަނިޔާވި އެވެ. އެކަމާ ހުރެ ކޮޕާ އެމެރިކާއަށް ނެގި ބްރެޒިލްގެ ސްކޮޑުން ވެސް އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނެވެ. އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ވިނީސިއުސް ބުނީ، އޭރު ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ނުލިބުނަސް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން އަދި ވަރަށް ޒުވާން، ކޮޕާ އެމެރިކާއިން ފުރުސަތު ނުލިބުނަސް އަހަންނަށް އެނގޭ އަހަރެންގެ ވަގުތު އަހަންނަށް އަންނާނެކަން."

ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުން ތައްޔާރު ވަމުން ދަނީ ކޮލަމްބިއާ ޕެރޫ އާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އެކުވެރި ކަމުގެ ދެ މެޗަށެވެ. ފުރަތަމަ މެޗު އޮންނާނީ މާދަމާ ރޭ ކޮލަމްބިއާ އާ ދެކޮޅަށެވެ.