މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުުލުހުން ބުނީ މައްޗަންގޮޅީ ސަހަރާ ކައިރީގައި ހުންނަ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވެގެން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުން އެކަން ފުލުހުންގެ އިދާރާށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 15:00 އެހާކަން ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ އެ އަންހެން މީހާ އުޅުނީ އާއިލާގެ އެހެން ބަޔަކާއެކު ކަމަށްވެސް ފުލުުހުން ބުނެއެވެ. ފުލުހުންގެ ޓީމެއް މިހާރު ގެންދަނީ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގައި ހަރަކާތެރިވަމުންނެވެ.