މޯޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް

އެންޑީއެން އުވާލަން 110 ކައުންސިލަކުން ގޮވާލައިފި

އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި އިސްލާމްދީނާ މާތް ރަސޫލާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާތީ އެ ރިޕޯޓް ކުށްވެރިކޮށް، އެމްޑީއެންއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލި ކައުންސިލްތަކުގެ އަދަދު 110 ކަށް އަރައިފި އެވެ.

"ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމެންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސް" އެ ނަމުގައި އެންޑީއެމުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ފުށުއަރާ، އަދި އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް އެތައް ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ހިމަނާފަ އެވެ.

ކައުންސިލްތަކުން ނެރުނު ބަޔާންތަކުގައި ވަނީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެ ޖަމިއްޔާއަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާ ޖަމިއްޔާ އުވާލުމަށް ވެސް ކައުންސިލްތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ދީނަކަށް ފުރުސަތު ނެތްކަން އަމަލާ ބަހުން ދެެއްކުމަށް ވެސް ސަރުކާރަށް ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

އެމްޑީއެން ކުށްވެރި ކުރި ކައުންސިލްތައް

 • ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
 • ގދ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ކ. ހިމަންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
 • ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
 • ތ. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
 • ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ރ. މާކުރަތު
 • ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހދ. ނޮޅިވަރަމް
 • ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލް
 • ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ
 • ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހދ. ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ށ. ކަނޑިތީމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތ. ވިލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ށ. ބިލެއްފަހި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. އުތީމް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ކ. ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. ބާރަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ގއ. ވިލިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ކ. ދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ފ. ބިލެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ށ. މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ށ. މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހދ. ނޮލިވަރަމްފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ދ. ހުޅުދެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ފ. ފީއަލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ނ. ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކައުންސިލަރާއި، ސ. ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރު ވެސް ވަނީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ކުށްވެރިކޮށް ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ. އަދި ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އެ ރަށުގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވާފައިވާއިރު ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ އެމްޑީއެންއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފަ އެވެ.