އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް

ސިޔާމް ކޯފާވެއްޖެ: ހިތުހުރި ވަރަކަށް ޓެކްސް ނެގުމަކީ ފޭރުން

Oct 30, 2019
11

މިހާރު ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޓެކްސްގެ ނަމުގައި ވަރަށް ބައިވަރު ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި، ހިތުހުރި ވަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ މުދަލުން ޓެކްސް ނެގުމަކީ ފޭރުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމާދެކޮޅަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ހުށަހެޅުއްވި އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލުގެ ބަހުސްގައި ރާއްޖޭގައި ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއް ހިންގަވާ ސިޔާމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ނަގާ ޓެކްސް ފައިސާއިން ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފައިދާއެއް ނުކުރާއިރު، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ރައްޔިތުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

"މި ޓެކްސް ނަގާކަށް ބޭނުންމެއް ނޫން. މިހާރުވެސް ވަރަށް ބައިވަރު ފައިސާ އެބަ ނަގާ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި. އިތުރު ޓެކްސެއް ނެގެންޖެހޭނީ އޭގެން ކުރަނީ ކޮން ކަމެއްކަން އެނގިގެން. ހިތަށް އަރާވަރަކަށް ޓެކްސް ނެގުމަކީ ފޭރިގަތުމެއް،" އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން އެއްބަސްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ސިޔާމް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) ގެ ލީޑަރު ސިޔާމް ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް އެންމެ ގިނައިން ދައުލަތަށް ޓެކްސް ދައްކާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ވިޔަފާރިވެރިން ޓެކްސް ދައްކަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި ކަމަށެވެ.

"އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ދައްކާ މީހެއް އަޅުގަނޑަކީ. ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ދައްކަން ދައުލަތަށް. ދައްކަނީ ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ފައިސާއިން. ވިޔަފާރިވެރިން ޓެކްސް ދައްކަނީ ހައްގުވެރި ފަރާތަށް އެ ހައްގު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޒަމާނުއްސުރެ ފެންނަނީ އެ ފައިސާއަށް ބަޔަކު ހިޔާނާތްތެރިވާ މަންޒަރު،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް އެންމެ ގިނައިން ޓެކްސް ނަގާ އެއް ގައުމުކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ކުރިއެރުމުގެ ބަދަލުގައި ދަށަށް ދަނީ، މާލިއްޔަތަށް ލިބޭ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާތީ ކަމަށެވެ.

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލުގައި ވަނީ 40،000 އިން މަތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންގެ އަތުން އެ ޓެކްސް ނަގާށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ "އެޖެންޑާ 19" ގެ މެނިފެސްޓޯގައި އޮތީ 60،000 ރުފިޔާއިން މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުން އަތުން ޓެކްސް ނަގާށެވެ.

މިއަދު ބަހުސް ކުރެއްވި ގިނަ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ތާއީދު ކުރެއްވީ ޓެކްސް ނެގޭ އަދަދު އެ ޕާޓީން ވައުދުވި ގޮތާއި އެއްގޮތަށް ބިލް ބަދަލު ކުރާށެވެ.

ސަރުކާރުން ފޮނުވި ބިލުގައިވާ ގޮތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަނީ 40،000 ރުފިޔާއާއި 60،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އަށް ޕަސެންޓެވެ. 60،000 ރުފިޔާއާއި 100،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން 10 ޕަސެންޓް ނަގާއިރު، 100،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގާނީ 15 ޕަސެންޓް ކަމަށް ބިލުގައިވެ އެވެ.