ވިޔަފާރި

100 ކޮޓަރިއާއެކު ރަހާ ހުޅުވުމުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް

Nov 6, 2019
10

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު، ލ. އަތޮޅުގައި ހުޅުވި ރަހާ ރިސޯޓަށް ޑަބްލިޔޫޓީއެމްގައި ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

ލަންޑަންގައި ކުރިޔަށްދާ ޑަބްލިއުޓީއެމް ފެއާގައި ދެއްވި އިންޓަވިއެއްގައި މޫސަ ވިދާޅުވީ ހަތަރު ތަރީގެ ރަހާ ރިސޯޓު މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ފުރަތަމަ ހުޅުވީ 100 ކޮޓަރި ކަމަށާ ބާކީ 50 ކޮޓަރި ހިމެނޭ ބައި ފަހުން ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މި ވަގުތު ވެސް ރަނގަޅު ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން ދަނީ،" މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަތަރު ތަރީގެ މި ރިސޯޓަކީ ދިވެހި ސަގާފަތާއި، ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ޓޫރިސްޠުންނަށް ކަމުދާ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ރިސޯޓެކެވެ. މި ރިސޯޓު ހުޅުވުމާއެކު، ލ. އަތޮޅުގައި ދިވެހި ސަގަފަތާއި ތާރީހާއި ގުޅުންހުރި ހާއްސަ ތަންތަން ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ޓޫރިސްޓުންނަށް ދޭން ފަށާފައި ވެއެވެ.

"ލ. ގައި އޮވޭ ސިކްސެންސަސް ވެސް އެމީހުންގެ ސަބަބުން ފައިދާވޭ. މިއީ އެއާލައިންއަށްވެސް ލިބޭ ފައިދާއެއް،" މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ރިސޯޓު ކޮންސެޕްޓް ހެދީ ވެސް އަމިއްލައަށް ކަމަށާ، އޭނާގެ ރިސޯޓްގައި އެއްވެސް މޫދު ވިލާއެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އެންމެ ކުރީގަ ރާއްޖޭގައި ނުހުރޭ މޫދު ކޮޓަރިއެއް. އެގޮތަށް މިތަނުގައި ވެސް ނުހުންނާނެ މޫދު ކޮޓަރިއެއް. ބީޗް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮންނަނީ،" މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

މޫސަގެ މޯ މޮޓެލްސް އިން ލ. ގައި އިތުރު ގެސްޓްހައުސްއެއް ވެސް ހިންގަ އެވެ.