މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ އެންޑް ފެމިލީ

ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިފައިވާ ކުދިން ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑު އެކުލަވާލައިފި

ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިފައިވާ ކުދިންނާއި އާއިލާތައް ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން މިފަދަ މިންގަނޑެއް އެކުލަވާލާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ގަވާއިދެއް އެކުލަވައިލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންގެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް "ރިސްކް ކުރައިޓީރިއާ" މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި ވަނީ ޖެންޑާއަށް ދީފައިވާ ދެ ދުވަހުގެ މުހުލަތުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވެސް ވަނީ ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިފައިވާ ކުދިންނާއި އާއިލާތައް ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާ އެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް އޭނާގެ މުނިކާފަ އާއި ކާފަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލްވުމަށްފަހު ހަ ކަމެއް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ކޮމިޓީން ނިންމި ފުރަތަމަ ކަމަކީ ހެއްކާ ބެހޭ ދެ ބިލެއް ކަމުގައިވާ ވިޓްނަސް ޕްރޮޓެކްޝަން ބިލާއި އެޑިވެންސް ޕްރޮޓެކްޝަން ބިލް ވީހާ ވެސް އަވަހާ އެކުލަވަލާއި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) ގެ އޮފީހަށް އެންގުމަށެވެ.

ދެވަނަ މައްސަލައަކަށް މެންބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުން ކުޑަވުމެވެ. އެހެންކަމުން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޗައިލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް އަލުން އެކުލަވާލައި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ވިއުގައަކަށް އެ ޑޭޓާބޭސް ހެދުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ. އަދި އެ ޑޭޓާބޭސް އެކުލަވާލުމަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް މުއައްސަސާތަކަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ.

ކޯޓުތަކުގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ލަސްވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމަން ޖެހޭނެ މުހުލަތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް މުހުލަތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ. އަދި ގަނޫނަކުން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނަމަ އެ އިސްލާހު މަޖިލީހަށް މުއައްސަސާތަކުން އަންގައިދިނުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު ވެސް ދައުވާ އުފުލި ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އޮތް މީހުން ދޫވެފައި އޮތް މައްސަލަ ވެސް މެންބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އެ ގޮތަށް ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އޮތް މީހުން ފާހަގަކޮށް، އެ މީހުންގެ ދަފުތަރު އަލުން އެކުލަވާލައި އެ މީހުން މޮނިޓާ ކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް އަންގަން ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ.

ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ މައިންބަފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާއި އެފަދަ ރިސްކްގައި އުޅޭ އާއިލާތައް ކަނޑައަޅާނެ ކްރައިޓީރިއަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަން އަންގަން ނިންމި އެވެ. ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހުރި ޑޭޓާއިން ފާހަގަވާ އާއިލާތައް މޮނިޓާކުރަން ފަށަން ނިންމި އެވެ. ތިރީސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި އެފަދަ އާއިލާތައް ހޯދައި އެ ހުރިހާ އާއިލާއެއް މޮނިޓާ ކުރަން ފަށަން އަންގަން ވެސް ނިންމި އެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށ މަސައްކަތް ކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ސެންޓަރުތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ އޮޑިޓެއް ހަދައި އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކަންކަން ރިވިއު ކުރުމަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ދިނުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ނިންމި ކަންކަން ކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.