ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ހަބަރު

ކޮވިޑް-19: ވިލާ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފި

Mar 12, 2020
11

ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާ ކަމަށް ބުނެ ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހިމް ސިޔާދު ގާސިމް ސޮއި ކުރައްވައި، ނެރުއްވި ސާކިއުލާގައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އެއް ދުވަހަށް ވުރެ އަނެއް ދުވަސް މަދުވަމުންދާ ކަމަށާއި ރާއްޖެއިން ވެސް އެ ބަލި ފެނުމާ ގުޅިގެން އޭގެ އަސަރު އިތުރަށް ޓޫރިޒަމްއަށް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ވިލާއަށް އާމްދަނީ ލިބެނީ އެ ކުންފުނިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުން ކަމަށްވާއިރު ގެސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވެ އާމްދަނީ ވެސް މަދުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ކުންފުނި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުނީގައި މަަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުޑަ ކުރަން ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ސާކިއުލަގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މުސާރަ އުނި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ގޮތް

މުސާރައިގެ 4999ރ. ގެ ދަށުގެ ބައިން 10 ޕަސަންޓު
މުސާރައިގެ 5000ރ. އިން ފެށިގެން 9999ރ. ގެ ބައިން 20 ޕަސަންޓު
މުސާރައިގެ 10،000ރ. އިން ފެށިގެން 49،999ރ. ގެ ބައިން 35 ޕަސަންޓު
މުސާރައިގެ 50،000ރ. އިން މަތީ ބައިން 50 ޕަސަންޓު

ވިލާއިން އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ އެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމީ އެއްވެސް މުއައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި ނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން މާ ބޮޑުވާނެތީ އާއި މުސަރަ އެ އަދަދަށް ކުޑަ ނުކޮށް ކުންފުނި ހިންގޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުންދާ ވަރަކުން މުސަރައަށް ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާނެ ކަމަށް ވިލާ އިން ބުންޏެވެ.

"..ލިބޭ މުސާރަ މަދުވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ދަތިވާނެ ކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ މުއަައްޒަފުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން. މިފަދަ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް މި ކުންފުނިން އަޅަނީ އެންމެ ފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން،" ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ވިލާ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި ފަން އައިލެންޑާއި ސަން އައިލެންޑް އަދި ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކޮވިޑް-19 ފެނިފައި ވަނީ އިޓަލީ ފަތުރުވެރިއެއް ގައިންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ އަށް މީހަކު ފެނިފައިވެ އެވެ.