ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
އައިޝަތު ނަހުލާ

މިނިސްޓަރު ނަހުލާއާ ގުޅޭ ތުހުމަތަށް ޖަވާބުދީފި

މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނިކޮށް ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އެކަމަނާގެ އާއިލާއާއެކު ރިސޯޓަކަށް ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނެޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން ޖަވާބުދާރީވެއްޖެ އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ، އާއިލާއާއެކު ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ގޮސްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށާ މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށްވެސް ފުރައިގެން ދެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން ގެންދަނީ އެކަމަނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލްވުމުގައި އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން މަބުރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ރިސޯޓް އޯނަރުންނާއި އިންވެސްޓަރުންނަށް އަދި އެނޫންވެސް ކަނޑައެޅޭ ހާއްސަ ބަޔަކަށް ރާއްޖެ އައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ޓެގް ޓީމުން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށެވެ. އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މަބުރޫކް ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ރިސޯޓް އޯނަރުންނަށް އޮންނަ ހުއްދަ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް އޯނަރުންނަށްވެސް އޮންނަ ކަމަށެވެ. ނަހުލާ، ފިރިކަލުންގެ ރިސޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ކަމަށްވެސް މަބުރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ނަހުލާ، ސަން އައިލެންޑަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކޮން ދުވަހަކު ކަމެއް ވިދާޅެއްނުވެއެވެ. މަބުރޫކް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރު ނަހުލާ އާއިލާގެ އިތުރު ބަޔަކާއެކު ރިސޯޓަށް ވަޑައިގަތީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށެވެ.

"ޓެގްގެ ޑިޒިޝަނެއް ނެގިފައި އެބައޮތް. ތި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ، ރިސޯޓްތަކުގެ އޯނަރުން ރާއްޖޭން ބޭރުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އެ ރިސޯޓްތަކުގައި ކަރަންޓީން ވެގެން ތިބެވޭނެ ގޮތަށް ހެދުނު އުސޫލުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އޯނަރުންނަށްވެސް އެ ބޭފުުޅުންގެ ރިސޯޓްތަކުގައި ތިއްބެވިދާނެ ކަމަށް. އަދި ތިއްބަވާނަމަ ފޮލޯކުރަން ޖެހޭނީ އެއް އުސޫލެއް ކަމަށް ނިންމަވާފައި އޮތީ. މިކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ރިސޯޓަށް، އަދި ވަޑައިގެންނެވީ ފަސް މީހުންނާެއެކު ހުއްދަ ލިބިގެން." މަބުރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިސޯޓްތަކުގެ އޯނަރުންނާއި ރިސޯޓްތަކުގެ އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖެ އައިސް އަމިއްލަ ރިސޯޓްތަކުގައި ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުނު ނަމަވެސް އެ މީހުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތިބެންޖެހޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އަދަދެއްގެ ބައެކެވެ. އަދި އެމީހުން 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީންގައި ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ސަން އައިލެންޑަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އާއިލާގެ ބަޔަކާއެކު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ ކުރިން ފެށިގެން އައިޝާގެ ފިރިކަލުން ގާސިމް ހުންނެވީ އެ ރިސޯޓްގައި ކަމަށެވެ.