ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް

ބަންދުގެ މުއްދަތުގައި ފުޑްކޯޓްތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްދީފި

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފުޑްކޯޓްތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިން މިއަދު ބުނީ ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ފުޑްކޯޓްތައްވެސް ބަންދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ތަންތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެސްޓީއޯއިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސަރުކާރުން ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން އެކަމުގައި ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އެ މުއްދަތަށް އެސްޓީއޯއަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި މާފުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާ އެކަމަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 00:00 ފެށިގެންނެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެތީ އެ ތަންތަނުން ޓޭކްއަވޭގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފައެވެ.