އެސްޓީއޯ

ފުޑް ކޯޓްތަކުގެ 14 ބްލޮކެއް އަލުން ބީލަމަށް

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ "ރައިވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި" ހާބާ ފުޑް ކޯޓްގެ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން 14 ޔުނިޓެއް އަލުން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

ރައިވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި، ފުޑްކޯޓް ތަކުގެ ބެލެނިވެރިޔާ، ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ އެ ބްލޮކް ތަކަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނީ މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ޖެހުމުގެ ކުރިން ކަމަށާއި މިހާރު އެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ކުރިން އެކި ފަރާތަކުން ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު ކުލި ބޮޑުވެގެނާއި ކޮވިޑާއެކު ވިޔަފާރިއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއެކު އެ ބްލޮކް ތައް މިހާރު ހުރީ ހުހަށެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށާއަޅާ ފަރާތްތަށް ބޭނުން ނަމަ ބްލޮކްތައް އެތެރޭގެ ހާލަތާއެކު ބަލައިލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެގޮތުން ބްލޮކް ތައް ބަލައިލަން ދާނީ މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އާއި 10 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ން 3:00 ށެވެ.

ފުޑްކޯޓަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތް ތަކަށް އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފޯމްސެޓް ހޯދޭނެ އެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ތައް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ. ބަލައިގަންނާނީ މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ހާބަރު ފުޑްކޯޑްތަކުގެ ކުލި އުޅެނީ 60،000 ރ. އާއި 80،000 ރ. ގަ އެވެ. މި ކުލިތައް ބޮޑު ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރިންސުރެ ބުނެފައި ވެއެވެ.