ވިޔަފާރި

އުރީދޫ އެމް ފައިސާއިން އޮފާއެއް

Jun 9, 2020

އުރީދޫ އެމް ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް، ޕްރީޕެއިޑް ރީޗާޖު ކުރާ އަދަދުގެ ފަސް ޕަސެންޓް އަނބުރާ އެމްފައިސާ ވޮލެޓަށް ލިބޭ އޮފާއެއް ފަށައިފި އެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ކުރިއަށް ގެންދާ އެމް-ފައިސާ ކޭޝްބެކް އޮފާ ގައި އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ބިލްތައް ދައްކާ ލެވޭނެ ކަމަށާއި ބިލްތައް ދެއްކުމުން އެމް-ފައިސާ ވޮލެޓަށް ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމް-ފައިސާ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް

 • އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށް އެމްފައިސާއަށް ލޮގިން ކުރުން
 • އެމްފައިސާ ސާވިސަސް އިން ހިދުމަތް ނެގުން
 • ނަންބަރު ޖަހާ
 • ބިލްގެ އަދަދު ޖެހުމަށްފަހު PROCEED އަށް ފިތާލާ
 • ފޯނަށް ލިބޭ އޯޓީޕީ ނަންބަރު ޖަހާ

އެމް-ފައިސާއަށް ރަޖިސްޓްރުން

 • އުރީދޫ އެޕް ޑައުންލޯޑް ކުރޭ
 • އެމް-ފައިސާ ހިޔާރު ކުރުފަހު ރެޖިސްޓްރޭޝަން
 • މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެކައުންޓް އެކްޓިވޭޓްކޮށް އޯޓީޕީ ނަންބަރު
 • މޮބައިލް ނަންބަރު ޖެހުމަށްފަހު ހަތަރު އަކުރުގެ ޕިން ނަންބަރެއް
 • ދެވަނަ ފަހަރަށް މޯބައިލް ނަންބަރު ޖެހުމަށްފަހު ޕން ނަންބަރު
 • ފޯނަށް ލިބޭ އޯޓީޕީ ނަންބަރު ޖެހުމަފަހު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރޭ

އެމްފައިސާއަކީ ނުގުދު ފައިސާ ބޭނުން ނުކޮށް، މޮބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭ ވަސީލަތެކެވެ.