ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު

މައިމޫނާ ހާޒިރުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހާޒިރުކޮށް އެކަމަނާ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ރާއްޖެ އަލުން ޓޫރިޒަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު، ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ލޮކްޑައުން ކުރީ ބަލަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހުގައި ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގްތިސޯދަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނުން ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ދީފައިވާ ބާރަކީ ގާނޫނު އަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދީފައިވާ ބާރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ބާރެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ކުރި ކަންކަން ކުށްވެރި ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއޭ ކިޔައި ތަނެއް އުފައްދައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް ލިބިފައި ނުވާ މިންވަރަށް ގާނޫނަކުން އެ ތަނުގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ދިނުމުން، މައިމޫނާ ކުރައްވަމުންދާ ކަންކަން ކުށްވެރިކުރަން! އަދި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަން!" ޖާބިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖާބިރު އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް، ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތުމުން މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ގިނަ ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސޯދު ދަށްވެފައިވެ އެވެ.