ހަބަރު

ސްޓެލްކޯގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

Jul 19, 2020

މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާ ހުރި، ހަރުދަނާ ގާބިލް ޒުވާނުންތަކެއް ވާޒީފާގެ މާހައުލަށް ނެރުމަށްޓަކައި ސްޓެލްކޯއިން ކުރިޔަށްގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއެކު ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ކުރިމަތިލިނަމަވެސް، އިންޖީނިއަރިން އާއި ބިޒްނަސްގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ އަދި ކުންފުންޏާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ނުވަ ޒުވާނަކަށް ކަމަށެވެ.

ފަސް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޢުނީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދެއްވައިގެން ސްޓެލްކޯގެ މަސައްކަތްތައް ދަސްކުރަންބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދިނުމަށާއި، މުޖުތަމައުއަށް ފައިދާހުރި ބަޔަކަށް ޒުވާނުން ހެދުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ގޮތުން މުޢުނީ ދެއްކެވި ވާހަކަ ފުޅުގައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ސްޓެލްކޯ ހޮވިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް، ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެެއް ކުރާ ސްޓެލްކޯ ފަދަ ބޮޑު ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް، ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިގަތުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިއްޕެވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

"މިއަދު މި ފުރުސަތު ލިބުނު ޒުވާނުން ވިސްނަންވީ ކަމަކީ ތައުލީމުން އެކަނި ދިރިއުޅުމުގެ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލްނުވާނެކަން. އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާ މިތަނުގެ ވެރިންގެ ކިބައިން ތިޔަ ޒުވާނުންނަށް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު މި ހުޅުވިގެންދިޔައީ. ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި، ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކޮށް، ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފާ، ކަމަށް ކަމޭހިތައިގެން މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ ކާމިޔާބު ލިބިގެންދާނެ" މުޢުނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިންނަށް މަހަކު 3،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއްދޭން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އަދި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން އިތުރަށް ބުންޏެވެ.