ހަބަރު

ނަޝީދުގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން އެއްބަސްވެއްޖެ

Oct 18, 2015

ޖަލުގައި 13 އަހަރު ދުވަހުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރެއްވުމުގައި ހުންނެވި ކުރީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

ނަޝީދުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން، ނާޒިމް އަބްދުއް ސައްތާރު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޑިސްޓިބިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން މަރުހަލާ ދެވަނަ ދުވަހަކަށް ދެމިގެން ގޮސް މިއަދު ނިންމާފައި ވަނީ ކުރިންވެސް ބައްދަލު ކުރެވޭގޮތަށް އަނބި ކަނބަލުން ނާއި ބޭފުޅުންނާއި މަންމަ އާއި ބައްޕަ އާއި ބޮޑު ބޭބެ އަދި ބޮޑު ދައިތައިންނާއި ކޮއްކޮ އިންނަށް ރައީސް ނަޝީދާ ބައްދަލު ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

މި އެއްބަސްވެވުނު ގޮތަކީ ކުރިން ވެސް އޮތް ގޮތެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ވަނީ ޖަލުގައި ހުންނަވާއިރު ބައްދަލު ކުރުމުގެ އުސޫލު ކަރެކްޝަނުން ބަދަލުކޮށް އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލު ކުރެވޭނީ މައިން ބަފައިންނާއި އަނބިދަރިންނަށް އެކަނި ކަމުގައި ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.