ހަބަރު

މުންދު ހާޒިރު ކުރަނީ ޑީއެޗް ރަހުނުކުރާ ސިޓީ ލީކުވެގެން

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ސުކޫކް ވިއްކަން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް، އަދި ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް، ދަރުމަވަންތަ (ޑީއެޗް) ރަހުނު ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއް ލީކުވި މައްސަލާގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދަން 300 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ސުކޫކު ވިއްކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި އޮތް ޑީއެޗް އަޅާފައިވާ ބިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް، އެ ތަން ރަހުނު ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ސިޓީއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ ލީކުވެފައި ވަނީ މިދިއަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެވެ.

އެކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސީދާ ދޮގު ކޮށްފައިވާ ނުވާއިރު، އެ ވާހަކަތައް ދިފާއުކޮށް އެ މިނިސްޓްރީން އޭރު ބުނެފައި ވަނީ ސުކޫކް ވިއްކުމަށް ޑީއެޗް ބެނެފިޝަލް އޯނާޝިފް ބަދަލު ކުރުމަކީ ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުން ނޫން ކަމަށެވެ.

އެ ސިޓީ މުންދުގެ ފޭސްބުކުގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާއިރު، ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ހާޒިރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ އަވަސް އަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ، ސީދާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށްކަމަށް ވެސް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

މުންދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ ސިޓީ ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފޭސްބުކް ގުރޫޕަކުންނެވެ. އަމިއްލަ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި އެ ސިޓީގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައި ވަނީ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ފެކްޓާ ވެސް އެކު އެވެ. އެ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ އެވެ.

އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް އެ ސިޓީ ލީކުވެފައިވީ ނަމަވެސް، އެއީ މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެއީ ބެލޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގާނޫނު އަސާސީގެ ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އިތުރުން މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނާއި ވިސިލްބްލޮވާ ގާނޫނެއްވެސް މިހާރު އޮވޭ. އެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، މިއީ އަދި ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ލީކުވި ސިޓީއެއް ނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ބަލައި، އެ މީހަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ،" މުންދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ސިޓީގައި އޮތް ވާހަކަތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފައިވާ ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން މުންދު ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން ޑީއެޗްގެ އަގާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު، މިހާރު އެ ތުހުމަތުތަކުގެ އެއްވެސް އަސާސެއްނެތް ކަން ހާމަވާ މައުލޫމާތެއް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ ސިޓީއަކީ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެދެފިނަމަ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދޭންޖެހޭ ސިޓީއަކަށްވާއިރު، މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގެ މަގުސަދާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

ފޯނު އަތުލަން ވެސް މަސައްކަތް ކުރޭ

މުންދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު، އެ ސިޓީ ލިބުނު ގޮތެއް ހޯދަން ތަހުގީގަށް ފޯނު ދޭން ވެސް އެދުނު ކަމަށެވެ. އަދި ފަހުން ވެސް ގުޅައި، ފޯނު ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ފޯނެއް ނުލިބޭނެ. އަޅުގަނޑަކީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް. އިންތިހާބެއް ކުރިމަތީގައި އޮތް އިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެމްޕޭނުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ފޯނުގައި ހުންނާނެ ދެއްތޯ. އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ޅިޔަނެއްގެ އަތްމައްޗަށް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ،" މުންދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު މެންދުރު ފަހު 3:00 ގައި ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވާއިރު، މިއަދު ހާޒިރު ކުރަނީ ކުރީ ދުވަހު ދެއްވި ބަޔާނުގައި ސޮއި ކުރަން ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، މިއަދު އަނެއްކާވެސް ފޯނު އަތުލަން އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.