ހަބަރު

ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާފަދަ ތަނަކަށް އަދީބު ބަދަލު ކުރަން އަންގައިފި

ހައްޔަރު ކުރާ ސިޔާސީ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބަންދުގައި ތިއްބަވާ ފަދަ ތަނަކަށް ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބަދަލު ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި އަމުރުކޮށްފައި ވަނީ ގައުމަށް ހިޔާނާތްވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނެވި ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކުނެވެ.

މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އަދީބު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ސުވާލުކުރުމުގެ މަޖުލީހަށް ފަހު އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީ ހުސެން ޝަމީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ އެހެނިހެން ފަރާތްތަށް ވެސް ހުރި ކަހަލަ ތަނަކަށް ނައިބު ރައީސް އަދީބުވެސް ބަދަލު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް އަމުރުކޮށްފި ކަމަށެވެ.

ރޭ ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި އަދީބު ހުންނަވަނީ އެހެން ކުއްވެރިން ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ގޮޅިއެއްގައި ކަމަށާއި އަދި ފުލުހުން ނައިބަކަށް ދޭންޖެހޭ އިހުތިރާމެއް އެފަރާތް ތަކުން ނިލިބޭ ކަމަށެވެ.