ވިޔަފާރި

ހޯރުފުއްޓާއި ފީއަލީގައި އައިސް ޕްލާޓު ބަހައްޓަން އީއައިއޭ ހަދަނީ

Feb 7, 2021

ފ. ފީއަލި އަދި ހއ. ހޯރަފުށީގައި އައިސް ޕްލާންޓުގެ އަޅަން، އީއައިއޭ ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން ބުނީ ހޯރަފުއްޓާއި ފީއަލީގައި ގާއިމު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ރިޕޯޓް އީއައިއޭ އެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތަ ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މިމަހުގެ 10 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އިގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް، މައުލޫމާތު ކަރުދާސް 10 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާނެ އެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުގެ އެހީތެރި ކަމާކާއެކު މިފްކޯއިން ދަނީ އައިސް ޕްލާންޓުތައް ބަހައްޓަމުންނެވެ. ދާދިފަހުން ހޯރަފުށީގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓަން މަޝްހޫރު ޓޫރިޒަމް ކުންފުނި ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައި ވެއެވެ.