ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފޭސްގައި މިރޭ ހަވާއަރުވަނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފޭސްގައި މިރޭ ހަވާއަރުވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހަވާ އަރުވާނީ މިރޭ 8 ޖަހާއިރު ފަސް މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅަަކަށެވެ.

ސިފައިންގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި ސިފްކޯއިން މިރޭ ހަވާއަރުވަައިދެނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެން ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ. ސިފްކޯއިން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހަވާ އަރުވައިދެއެވެ.