ޑީއެންއޭ

"މިއީ ދެވުނު އެއްބާރުލުމެއް ސަރުކާރަށް ދޭންވީ ވަގުތު"

މި ވަގުތަކީ ދެވުނު އެއްބާރުލުމެއް ސަރުކާރަށް ދޭންވީ ވަގުތު ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ދިވެހި ނޭޝަނަލް އެކްޝަން (ޑީއެންއޭ) ގެ ބާނީ އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ޑީއެންއޭ އިން މިރޭ އާންމުކުރި މެސެޖެއްގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައެވެ. 16 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއާ ހިންގާއިރު އަނެއް 8 ގަޑިއިރުވެސް ބޭރުގައި އުޅެވެނީ ހާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެންނެވެ.

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަލަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވީ ކޮންމެ ބައެއްގެ އިހުމާލުން ނަމަވެސް މިއީ އެ ތަހުގީގުކޮށް ފާޑުކިޔަންވީ ވަގުުތު ނޫން ކަމަށެވެ. މި ވަގުތަކީ ހުރިހާ އެންމެންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ސަރުކާރަށް ދޭންވީ ވަގުތު ކަަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިވަގުުތު މުހިންމީ މިކަން ކުރިމަތިވީ ކާކުގެ އިހުމާލުންތޯ ބަލާ އެކަކު އަނެކަކަށް ފާޑުކިޔުމެއް ނޫން. މިވަގުތު މުހިންމީ މި ހާލަތުން ރާއްޖެއަށް އަރައިގަނެވޭނެ އެންމެ ކުރު މަގަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ އެ މަގަކުން ނުކުމެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން. މިއީ ސަރުކާރަށް ދެވުނު އެއްބާރުލުމެއް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ދޭންވީ ވަގުތު،" އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު ވަނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނަށް އަމަލު ކުރުމަށާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލެނބުމަށްވެސް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

"މިއީ ސަރުކާރުންވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ލީޑާޝިޕާ ހިންގުންތެރިކަން ދައްކަވަންވީ ވަގުުތު. ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ސީދާ ވެރިން ކުރިމަތިލައްވާ ރައްޔިތުންނަށް އެކިއެކި މެސެޖްތައް ދެއްވަންވީ ވަގުތު. ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހީވާގި ބޭފުޅުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވަންވީ ވަގުތު،"

އުމަރު ވިދާޅުވީ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ރައްޔިތުންގެ ދިިރިއުޅުމަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން ލުއި ލޯނު ދޫކުުރުމާއި އިންކަމް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދަތި ހާލަތުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށްވެސް އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިކަހަލަ ދަތި ދުވަސްތަކާ ދިމާކޮށް ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނާޖައިޒު ފައިދާއެއް ނެގިޔަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން،" އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.