މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ

މާލޭގައި ހުރި ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

މާލޭގައި ހުރި ގުދަން، ގަރާޖު، ވޯކްޝޮޕް، ވަޑާންގެ އަދި ގާއަޅާ ތަންތަން ފަދަ ސިނާއީ ތަންތަނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި ހާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް ވެސް ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ޕޯޓަލްގެ ބޭނުމަކީ އެފަދަ ތަންތަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ ތަންތަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުން ކަމަށެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މާލޭގައި ހުރި ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ކައުންސިލުން ވެސް ބައެއް ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ގޮސްގެން މައުލޫމާތު ނަގާ ތަންތަނުން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ.

މާލޭގައި ހުރި ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރުމަކީ މާލޭގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭން ވައުދެކެވެ.