ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

މަސް ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ، މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ

Jul 3, 2021
2

މަހަށް ދާން އެންދަމަން މަސް ދޯންޏެއް ފަޅެއްގައި އަޅައިގެން ތިއްބާ ދޯނި މެދުން ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ބިންދައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ މީހަކު ދުއްވާ "މޯހިރު" ދޯންޏެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު ދޯނިގައި 25 ފަޅުވެރިން ތިއްބެވެ.

މޯހިރު ދޯނި ބިންދައިގެން ދިޔައިރު ދޯނީގައި އެން ދަމާފައި ވެސް ހުއްޓެވެ. ބިންދައިގެން ދިއުމާއެކު ދޯނީގެ ދެ ބުރި ވަކިވެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ބިންދައިގެން ދިޔަ ބައިތައް އަޑިއަށް ގޮސްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ކަނޑުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި މި ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު ސިފައިން ދަނީ އެ ދޯންޏަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދެމުންނެވެ.

ދޯނި ބިންދައިގެން ދިއުމަކީ ރާއްޖޭގައި ފަހަށް އައިސް ހިންގަމުންދާ ހާދިސާ އެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ވެސް 13 މީހުނާއެކު ބަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ދިޔަ އެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ވެސް މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިންގާފައިވެ އެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގަނީ އޮޑިފަހަރު ބަނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުންނާތީ އެވެ.