ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް

ގެއްލުން ފޫބެދޭ ވަރުގެ އެހީއެއް ނުލިބޭ: ރެމް

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެދޭ ވަރުގެ އެހީއެއް ސަރުކާރުން ނުދޭ ކަމަށް ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން (ރެމް) ރައީސްް ހާމިދު އަފީފް ވިދާޅު ވެއްޖެ އެވެ.

ހާމިދު މިއަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އެސްއެމްއީ ލޯނުތައް ދޫކުރަން ބުނެފައި ވާއިރު، ރެމް އިން ބެލި އިރު ލޯނު ދީފައި ވަނީ ދެތިން މީހަކަށެވެ. އަދި އެއީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދޭވަރުގެ ލޯނެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯނު ލިބުނު ކަަން ޔަގީންވާ ފަރާތަތަކަށް ދީފައި ވަނީ 300،000 ރ. އާއި 500،000 ރ. އާއި ދެމެދުގެ ލޯނު ތަކެކެވެ. އަދި އެ ލޯނުތައް ދީފައިވަަނީ ރެމްއާއި އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރުމަށް ފަހު ނޫން ކަމަށް ވެސް ހާމިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުން ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުަކުގައި ރެމްގެ ބަހެއް އަދި މަޝްވަރާއެއް ނުހޯދާތީ ރެމްއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެ އެވެ.