މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް ފޮތްތައް ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނަގަން އަންގައިފި

2022-2021 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރަށް ޗާޕުކޮށްފައިވާ ގުރޭޑް އެކެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް ފޮތް އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެ ފޮތް ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނެގުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސުކޫލުތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސުކޫލުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސާކިއުލާ ނޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ 2022-2021 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރު ގުރޭޑް އެކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި މާއްދާ ކިޔަވައިދޭއިރު ކްލާސް ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދިނުމުގެ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭ 3 ސައިޒުގެ ފޮތްތައް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ފޮތްތައް ސުކޫލުތަކަށް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގުރޭޑް އެކެއްގެ ކޮންމެ ކްލާހެއްގެ ޖުމްލަ ކުދިންގެ އަދަދަށް ބަލާ ކޮންމެ ފަސް ކުއްޖަކަށް ފޮތެއްގެ ނިސްބަތުން ކަމަށާ މި ފޮތްތައް ހުންނަންވާނީވެސް ޓީޗަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ރައްކާކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

"މި ދެންނެވުނު އަދަދަށް ފޮތްތައް ނެންގެވުމަށްފަހު އިތުރުވާ ފޮތްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަވައިފިނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު މި ފޮތްތައް އިތުރަށް ޗާޕުނުކޮށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް މި ފޮތް ދޫކުރެވިފައިވާނަމަ ސުކޫލުން އެ ފޮތްތައް ނެންގެވުމުން އެދެމެވެ،" އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިރެެކްޓަރު ޖެނެރަލް ސޮއިކުރައްވާ ފޮނުއްވި ސާކިއުލާ ނޯޓްގައިވެއެވެ.