ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

"އެއޯސިސްއަކީ ބަދަލު ގެނެވޭފަދަ ބާރެއް"

އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް) ގެ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ބަދަހި ކަމާއި ގުޅިފައިވާ ތަސައްވުރަކީ، ދުނިޔޭގައި ބަސް ހިނގައި، ބޭނުންވާ ބަދަލު ގެނެވޭފަދަ ބާރަކަށް އެއޯސިސް ހަދައިދިން ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ އެއޯސިސްގެ ލީޑާސް ސަމިޓް 2021 ގަ އެވެ. މި ސަމިޓު ބާއްވާފައި ވަނީ މިހާރު އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި ކުރިޔަށްދާ އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގަ އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކުދި ގައުމުތަކަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއާއި އަދި މި ނޫންވެސް ނާޒުކު މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ގައުމުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދިގު މާޒީއެއް އޮތް ގައުމުތަކެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކުދި ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވަން މާލީ އެހީތެރިކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް ވެސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ހާއްސަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އެކުލަވާލާ ފަންޑު ވާންޖެހޭނީ އެކަމަށް އެކަށޭނަ، އެއްބަސްވެވިފައިވާ އަދި ފަސޭހައިން ހަމަޖެހޭގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައި އޮންނަ އެއްޗަކަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވަނީ ކަނޑުތައް ތަގައްޔަރުވުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ކޮޕް-26 ގެ ކޮންފަރެންސަށް ތައްޔާރު ވުމަށް ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އަދި މިއަދުގެ ސަމިޓުން ލީޑަރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ލީޑާސް ޑެކްލެރޭޝަން ގެ ސަބަބުން، މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހާއްސަ އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭންޖެހިފައިވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއާއި، އަދި މަދަނީ ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުހަނު ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޕްލާސްޓިކުން ކަނޑުތައް ތަގައްޔަރުވުން ހުއްޓުވުމަށް ގިނަ ގައުމުތައް އެކުވެގެން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް ތާއީދުކުރަން. އެކަމަށްޓަކައި ހާއްސަ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާއެއް ގެނައުމަށް ތާއީދު ކުރަން." ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވި އެވެ

ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް 1989 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން ވަނީ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތައް އެކުލެވޭ ޖަމާއަތެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އައްސޭރިފަށުގެ ބިންތިރި، ކުދި ގައުމުތައް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމާއަތްކަމުގައިވާ އެއޯސިސް އުފެދުނީ 1990 ގައި ޖެނީވާގައި ބޭއްވި ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ ކްލައިމެޓް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިންނެވެ.