ސުޕްރީމް ކޯޓް

ނަޒާހާގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރާލި މަރިޔަމް ނަޒާހާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ދަށު ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ހަ އަހަރު ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން މައްސަލަ ބަލައިގެންފި އެވެ.

ހ. ބައިކެނޑިގޭ މަރިޔަމް ނަޒާހާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން 2011 ވަނަ އަހަރު ދަށު ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ޖޫން 2010 ގައި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ މއ. އެދުރުގޭ ހަސަން ޝާހިދަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާލިކަން ސާބިތުވުމުންނެވެ. އެ މައްސަލަ ނަޒާހާގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމައި ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމަށް އެ ކޯޓުން ތާއީދުކޮށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ މޭ 31، 2015 ގައެވެ.

މި މައްސަލަ ހަ އަހަރު ފަހުން ނަޒާހާގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ ވަނީ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފަ އެވެ. ސަބަބަކީ މި މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ގޮސްފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އެވެ.

ރަޖިސްޓްރާގެ އެ ނިންމުން ނަޒާހާގެ ފަރާތުން އަލުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ.

އަޑުއެހުމުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށްފަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ނަޒާހާގެ ދިފާއީ ވަކީލް އަދި ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މަރިޔަމް ނިހާޔަތު މިއަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އަހްމަދު ޝަފީއު މިއަދު އަވަސްއަށް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުން އެ އިދާރާއަށް އަދި އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމުގައި ނަޒާހާގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ވަކީލް ނިހާޔަތު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމާ ހިސާބުން އޭރު މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފައި ނުވަނީ މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ދާނެ އިތުރު ހިތްވަރު ނަޒާހާގެ ނެތުމުން ކަމަށެވެ. ނިހާޔަތު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ހައިކޯޓުގެ މަރުހަލާގައި ނަޒާހާއަށް ލުއި ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ބަޔާންކުރެއްވި ނަމަވެސް އެފަދަ ލުޔެއް ދެއްވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"އެހެންކަމުން އެ މާޔޫސްކަމުގެ ތެރޭގައްޔާއި އެކީ އަދި އެފަރާތަކީ [ނަޒާހާ އަކީ] ތުއްތު ކުއްޖަކު ހުރި މީހަކަށް ވުމާއެކު އެކުއްޖާ އިތުރަށް، އޭރުވެސް މީސްމީހުންގެ ފުށުން އެކުއްޖާއާ ދިމާލަށް މިހާދިސާއާ ގުޅުވައިގެން އެކި ބަސްތައް ރައްދުކުރުމުގެ ކަންކަން ހިނގާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭތީއާ އެކުގައި އިތުރަށް އެ ތުއްތު ދަރިފުޅާ އަދި ޝާހިދުގެ އާއިލާ އެކަންކަމަށް ސަބްޖެކްޓް ކުރުމަކީ މަރިޔަމް ނަޒާހާ އެދޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ އޭރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވުނީ،" އެ އަޑުއެހުމުގައި ނިހާޔަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މަޖިލީހުގައި ނަޒާހާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް ކުރެވުނު ކުށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ދެރަވެސްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން މަރުވީ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަކަން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި ކުށަށް އަދަބު ވެސް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ވަނީ އިއުތިރާޒްކޮށްފަ އެވެ.

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ރަޖިސްޓްރާ ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި މިމައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިތުރަށް ނިންމާނެ އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ނަޒާހާގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓު މަރުހަލާގައި ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އެ ހަމަލާ އަކީ ޝާހިދުގެ ފަރާތުން ނަޒާހާއަށް ކުރިން ލިބިފައި ހުރި އަނިޔާތަކެއްގެ ސަބަބުން ނަޒާހާ އަށް ކޮށްފައިވާ ނަފްސާނީ އަސަރުތަކެއްގެ ސަބަބުން ހިނގި ކަމެއް ކަމަށެވެ. ފިރިމީހާގެ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ އަސަރުތަކެއް ކޮށްގެން ފިރިމީހާ އަންދާލި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަންހެނަކު ވެސް ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ވެސް ނަޒާހާގެ ފަރާތުން ދިފާއުގައި ހުށަހެޅި އެވެ.