ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ނާހިދާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

ގަދައިގައި މާލެއިން ފުރައި އިއްޔެ ވ. ފުލިދޫއަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ލޯންޗަކުން ކަނޑަށް ވެއްޓި މަރުވި މަރިޔަމް ނާހިދާގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި އެވެ.

މިއަދު އަސުރު ނަމާދުގެ ފަހުން އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި ކަށު ނަމާދު ކުުރުމަށްފަހު ނާހިދާ ވަޅުލީ އާސަހަރާގަ އެވެ. ކަށުނަމާދުގައި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި އިރު ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވި އެވެ.

ނާހިދާގެ މޫނު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވެސް ވަޑައިގަތެވެ.

ކ. އޮޅުވެލި ރިސޯޓުގެ އިރުދެކުނު ބޭރުން ލޯންޗު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ހިނގި އެ ހާދިސާގައި ނާހިދާ ކަނޑަށް ވެއްޓުނީ އޭނާގެ ހަަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅާއެކު އެެވެ. ދަރިފުޅު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެ ހާދިސާ ހިނގީ އިއްޔެ ހަވީރު އައި ކޮޅިގަނޑަކުން ސަލާމަތްވާން ވެގެން ލޯންޗު އަނބުރާލި ވަގުތު ރާޅުގައި ޖެހިގެނެވެ.

ކޯސްޓްގާޑުން މިއަދު ބުނީ ގެއްލުނު ކުޑަ ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް 10 އަކަ ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބުނީ އެ ކުއްޖާގެ އެއްވެސް ހަބަރެއް ވޭތޯ ބަލައިދޭން އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރާއި އެ ހިސާބުގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް އެދިފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.