ހަބަރު

މިހާރު އޮތް ބަޖެޓުން މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ނުފެށޭނެ: މިނިސްޓަރު

މިހާރު ލިބިފައި އޮތް ބަޖެޓުން މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ނުފެށޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނަހުލާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް މިއަދު ކުރެއްވި ސުވާލަކަަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނެވެ.

ހަސަން ލަތީފް އެއްސެވީ ބަހުގެ ހިދުމަތް އަދި ސްކޫލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ބޮޑު ވައުދަަކަށް ވާއިރު އެ ހިދުމަތް އަދިވެސް ނުފެށޭތީ އެކަން ފެށޭނެ ތާރީހެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ވައުދު ފުއްދުމުގައި ގޮން ޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރި މަަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ނުވެ އޮތް މަސައްކަތަކީ ވެސް އެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އެ ވައުދު ފުއްދުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ނަހުލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ނަހުލާ ފާހަގަކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ދަތި ކަމަށެވެ.

ބަޖެޓެ ނެތިގެން ބޭރުގެ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީ ލިބޭތޯ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ވެސް އެދިފައިވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދިވެސް އަލިމަގެއް ނުފެންނަަ ކަމަށެވެ.

އަންނަ ބަހުގެ ހިދުމަތަށް އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނި 16.9 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ވެސް އެކަން ނުވާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވޭ އެއަށްވުރެ ގިނަ ލާރި. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ލިބިފައިއިން ބަޖެޓުން ހަތަރު ބަސް ނޫނީ ފަސް ބަސް ގަނެގެނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މަސައްކަތެއް ނުފެއްޓޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެހޭކަހަލަ ގޮތަކަށް މި އޮތީ ބުރިބުރި ކަހަލަ ގޮތަަކަށް. އެހެންވީމާ މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގޭ ކަހަލަ ގޮތަަކަށް ލިބުނީމަ އެ މަސައްކަތް ފައްޓާނެކަމަށް ދަންނަވާލަން" މިނިސްޓަރު ވިދޅުވި އެވެ.