އެމްއެންޑީއެފް

ލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ސްރީލަންކާގެ މަސް ބޯޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން އޮޔާދާތީ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ސްރީލަންކާއިން މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މަސްބޯޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އޮޔާދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބޯޓު މާލެ އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅާ ދިމާލަށް އޮޔާ އަންނަކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން، ހާއްސަގޮތެއްގައި ރޭގަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން އިލްތިމާސް ކުރެ އެވެ.

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ މާމުނަގަލުގައި ސީ ޕްލޭން ޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯމް ކަނޑައިގެން ގޮސް އޮޔާދާތީ، އެސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވަރަށް ފަހުން އެދިފައިވެ އެވެ.