އުރީދޫ

އުރީދޫގެ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިއްފުށްޓަށް

Mar 20, 2022

ސަތޭކަ އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ކ. ދިއްފުށްޓަށް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

ދިއްފުށްޓަށް ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމަށްފަހު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު ހުސައިން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެއެއް ބިނާކުރުމަަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށްވެސް ފެންވަަރު ރަނގަަޅު އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

"އަަަޅުގަނަޑުމެން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަަމުން މިދަަނީ 100 ޕަސަންޓް އާބާާދީ އަަށް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. މިދިޔަަ އަހަރެކޭ އެއްފަަަދަައިންް މި އަަހަރުވެސް ގިނަަަ ރަައްްތަަކަަަކަަށް މި ހިދުމަަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރޭވިފައިވޭ. އެގޮތުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިވަަަނީ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދިއްފުށްޓަށް ތައާރަފްކޮށް، ދިއްފުށީގެ ރައްޔިތުން ޑިޖިޓަލް ޒަރިއްޔާތަައް މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅުވާލަދީފަަ،" ނިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސްތަކާއި، ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި، ޑޭޓާ ރޯލްއޯވާ ހިދުމަތް އެކުލެވޭ އެ ކުންފުނީގެ ޕެކޭޖު ތަކަކީ މާކެޓްގަައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ފުރިހަމަ ޕެކޭޖްތަައް ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްް ދުވަސްތަކުގައިވެސް ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސޯދީ ތަރައްގީއަަށް މަންފާ ވާނެ ފަދަ ހިދުމަަތްތަަައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަަައި އުރީދޫ ދެމިތިބޭނެ ކަަަމުގެ ޔަަަގީންކަން ވެސް ނިޔާޒު ވަނީ ދެއްވާފަ އެވެ.

ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި އަގުހެޔޮ ހިދުމަތްތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ދާދި ފަހުން ވަނީ އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަޕްގްރޭޑްކޮށްފަ އެވެ.

މި ބަދަލުގެ ދަށުން ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސްގުނަ އިތުރު ސްޕީޑާއެކު 100 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ އަދި ކުރިއަށްވުރެ ހަލުވި ތްރޮޓްލް އިންޓަނެޓް ސްޕީޑްވެސް ލިބެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސުޕަނެޓް ގެންގުޅޭ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ ރޯލް އޯވަގެ ހިދުމަތާއެކު މަސް ނިމޭއިރު ބާކީ ހުންނަ ޑޭޓާ އަނެއް މަހުގެ ޕެކޭޖް އިންކްލޫސިވް ޑޭޓާއާއި އެއްވެގެންދާނެ އެވެ.

ދިއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް، އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް، ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެ އެވެ. މި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ސުޕަނެޓް ޕެކޭޖްތަކާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އުރީދޫގެ ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން ލިބިގެންދާނެ އެވެ.