ދުނިޔެ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަނީ އެ ވަގުތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްް: މޯދީ

ޖަރުމަނުގެ ވެރިރަށް ބާލިންގައި ދިއިރުޅޭ އިންޑިއާ ދަރިކޮޅާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންޑިއާ ކުރިއަށް ދަނީ ވަރަށް ބަލައިގެން ހަރުދަނާކޮށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ދެން އޮތް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު އިންޑިއާއަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

މޯދީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޒުވާން އަބާދީ ބޭނުންވަނީ ދުވެލި ބާރުވުމެވެ. ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުމުގައި ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަރައިގެން ދާން ޒުވާން ޖީލު ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ އަކީ ވަގުތު ނަގާލާ ގައުމެެއް ނޫން ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ އަދި ވިދާޅުވީ ވަގުތުގެ އަގު ވަޒަންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެވަގުތަކު އެންމެ ފައިދާބޮޑު ކަމަކައިގެން މަސްއޫލްވާން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މޯދީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގައުމެއްގެ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ހަރުދަނާ ސަރުކާރެކެވެ. ސަރުކާރަށް ލޮޅުންއަރާ ނަމަ ގައުމުގެ މިސްރާބު އޮޅިދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާއަށް ވެސް ތަރައްގީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ. ގައުމުތަކާ އެކުވެރިވުމާއި ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ ވެސް އިންޑިއާށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ފިޔަވަޅެއް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ފަހު ނޫނީ އަނެއް ފިޔަވަޅު އެޅުން ބުއްދިވެރި ނޫން ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާއަށް އެހެން ގައުމުތަކުން ޕްރެޝަރު ކުރިވަތިވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަންކަމުން ރެކެވެން އޮތް ގޮތަކީ ގައުމުގެ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި އަމިއްލަވަންތަކަމަށް އިތުބާރުކުރުން ކަމަށެވެ.

ގައުމުތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫތައް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގައި އިންޑިއާ ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ. އިންޑިއާ އަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ބޭނުންތެރި ގައުމަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.