އެޗްޑީސީ

ހިޔާ ފްލެޓަށް ފެން ވަންނަ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެނީ

Jun 30, 2022

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފްލެޓްތަކުގެ ކުޑަދޮރުން ފެން ވަންނަ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

އެޗްޑީސީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފްލެޓްތަކުގެ ކުޑަދޮރުން ފެން ވަންނަ މައްސަލަ ހައްލުުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެން ވަންނަ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ ބައެއް ފްލެޓްތަކަށް ކަން ފާހަގަކުރަމުން އެޗްޑީސީން ބުނީ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ތަރުތީބުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިންނަށް ގުޅަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

"އެހެންކަމުން މި ކޯޕަރޭޝަނުން މިފަރާތްތަކާއި ގުޅައި މަރާމާތުކުރުމަށް ތާވަލްކުރެވުމުން ފްލެޓަށް ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ." އިއުލާންގައިވެ އެވެ.

ފެން ވަންނަ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން ހަވީރު 6:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.