ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު

ރާއްޖެ މިހާލަތަށް ވެއްޓުނު ސަބަބު ބަލަން ޖެހޭ: ރައީސް ވަހީދު

ރާއްޖެ މި ހާލަތަށް ވެއްޓުނު ސަބަބާމެދު ވިސްނާ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ވަހީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ކަރާއި އަތްފައި ބުރިކޮށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. ރައީސް ވަހީދު އެމަނިކުފާނުގެ ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޒުވާން އަންހެނަކު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި މަރާލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އަނިޔާވެރި މަރާއެކު ރާއްޖެ އޮތީ ސިހުމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިއީ ދިވެހީން ކުރީން ދެކުނު ރާއްޖެ ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެެއް ކުރީން ރާއްޖެއަކީ މީހަކު މެރި ކަމުގެ އަޑުވެސް އިވިފައިވާ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށާ މިއަދު ރާއްޖެ މިހާލަތަށް ދިޔަ ސަބަބުތަކާއި މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މުޖްތަމައުއެއްގެ ގޮތުގައި ހުއްޓިތިބެ މިކަންކަމާމެދު ވިސްނާ މިފަދަ ކަންކަން ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް،" ރައީސް ވަހީދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރޭ މަރާލާފައި ޏ. ފުވައްމުލަކު ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދު، 22 އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކު އެ ސަރަހައްދުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝިއާއުއަށް ހަމަލާދީ މަރާލި މީހާއަކީ މަޝްހޫރު ސްކޭޓާ އަލީ ޝާހިލް އެވެ.

ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުން މިއީ ހިތާވެގެން އުޅުނު ދެ މީހުން މެދުގައި ޖެހުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހިނގާދިޔަ މާރާމާރީ އެކެވެ. އަންހެން މީހާގެ ބޯ ބުރިކޮށްލާ ދެ އަތާއި ދެ ފައިވެސް ބުރިކޮށްލާފައިވާ ކަމަަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އަަދި ކަަށަވަރެެއް ނުކޮށް ދެއެވެ.