މަރު

ހަތްވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ލަންކާގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުތީ އުފަލުން، އަލުން ވައްދަން ޖެހުނީ ފުރާނަނެތް މަސްގަނޑު!

ތުލުސްދޫގައި ބޯޅަ ކުޅެން ހުރި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

މޫދަށްދިޔަ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ