މަރު

މޫދަށްދިޔަ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސިކުނޑި މަރުވި، ކަލައިދޫ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއެއް މާލޭގެ ގެއަކުން ފެނިއްޖެ