މަރު

ރަބަރޭގެ މަރުގެ ތުހުމަތުވި މީހާއަށް ވަކީލެއް ހޯދަން ފުރުސަތެއް

ހަބަރެއް ނުވެގެން ބެލިއިރު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު އަނެއްކާވެސް ފެނިއްޖެ

މީރުން ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހެލެނގެލި ރިސޯޓުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ޝިއުނާ މަރުވީ ކާރު ދުއްވުމުގައި ޑްރައިވަރު ފަރުވާ ކުޑަވެގެން: ދައުލަތް