ދުނިޔެ

ޕްރިންސް މުހައްމަދު ރާނީގެ ޖަނާއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު ދޭއްގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން (އެމްބީއެސް) އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފި އެވެ.

ރާނީގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ދައުވަތު ދެއްވި ނަމަވެސް، ޖަނާޒާގައި އެ ގައުމެއް ތަމްސީލުކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމަކީ އެ ގައުމެއްގެ ސަރުކާރަށް އޮންނަ އިޚުތިޔާރެކެވެ.

ރޮއިޓާސް ބުނާ ގޮތުން ކުރިން އޮތީ އެމްބީއެސް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަނިކުފާންގެ އެޖެންޑާ ބަދަލުކުރެއްވީ ކީއްވެ ކަމެއް އަދި އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށް ރޮއިޓާސް ބުނެ އެވެ.

ރާނީ އެލިޒަބަތު ދޭއްގެ ޖަނާޒާގައި ސައޫދީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ ޕްރިންސް ތުރުކީ ބިން މުހައްމަދު އަލްސައުދު އެވެ.

ތުރުކީ ބިން މުހައްމަދު އަލްސައުދު އަކީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެކެވެ. އެއީ ފަހުދު ރަސްގެފާނަށް ކާފަ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެމްބީއެސް އާއި ތުރުކީ ބިން މުހައްމަދުއާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށްވެ އެވެ.

ރާނީގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ އަރަބި ލީޑަރުގެ ތެރޭގައި ކުވޭތުގެ ވަލީއަހުދު މަޝްއަލް އަލްއަހުމަދު އަލްޖާބިރު އައްސަބާހް، މިސްރުގެ ބޮޑުވަޒީރު މުސްތަފާ މަބްދޫލީ، ބަހުރޭންގެ ރަސްގެފާން ހަމަދު ބިން އީސާ އަލްޚަލީފާ، އުރުދުންގެ އަބްދުﷲ ރަސްގެފާން، އޮމާންގެ ސުލްތާން ހައިސަމް ބިން ތާރިގް އަދި ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މަވްލޫތު ޗަވްސޯލޫ ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު ދޭއް އަވަހާރަވީ ސެޕްޓެމްބަރު 8، 20200 ގައި ސްކޮޓްލެންޑްގައި ހުންނަ އެކަމަނާގެ ޗުއްޓީ ގަނޑުވަރު ބެލްމޯރަލްގަ އެވެ.

އިނގިރޭސި ތަހުތުގައި 70 އަހަރު ރަނިކަން ކުރައްވައި އަވަހާރިވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 96 އަހަރެވެ. އެކަމަނާގެ ޖަނާޒާ އޮންނާނީ މިއަދު އެވެ.