ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބީއެމްއެލްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފާ ހިދުމަތާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

Sep 21, 2022

ބީއެމްއެލް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފާ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި މި ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ޑިސެންބަރު 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭ އިނާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ދެހަފްތާއަކުން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ކަސްޓަމަރަކަށް އައިފޯން 13 ޕްރޯއެއް ލިބޭނެ އެވެ.

ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޑު އިނާމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓަކުން ދެ މީހަކަށް އޯލް އިންކްލޫސިވް ޕްކޭޖެއް ދިނުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވެ އެވެ.