މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

"ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން މޮނީޓާ ކުރަން ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުމެއް ނުދޭ"

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން މޮނީޓާކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބޭހޭ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާ ކުރި ނަމަވެސް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މަރިޔަމް ޝިއުނާ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ ކައުންސިލުންވެސް އަދި މިހާރުގެ ކައުންސިލުންވެސް ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ހާލަތު ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ޝިއުނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ މިހާރުގެ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ހުރި ގަރާޖުތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް މާލޭގެ ސިނާއީ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ތިލަމާލޭ ބްރިޖު އެޅުމަށް ކަމަށް ބުނެ މުޅި އެ ސަރަހައްދުގެ ބިން ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީއަށް ނެނގީ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަޅުމަތީ މަގުގައި ހުރި ހުސް ބިން ތަކާއި ވިލާ ގޭސްގެ ބިށްދޮށުން އޮއް އާރްޑީސީގެ ބިން ނަގައި އާރްޑީސީއަށް މާލެ އިން އެހެން ބިމެއް ދިނުމުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބައެއް ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ދަތިވި ކަމަށްވެސް ޝިއުނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މާލޭގައި ގަރާޖުތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް މާލޭގައި ހުރި ބައެއް ހުސް ބިންތަކަށް ބަދަލުކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކުން ބަދަލުކުރަން ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ފެށުމުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެ މަސައްކަތްވެސް ހުއްޓުވާ، އެބިންތައް ވެސް ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނަގާފައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މ. ނިރުފެހިގޭގައި ރޭ ދަންވަރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި މާލޭގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެވެ. އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތުން މަރުވެފައިވާ ނުވަ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ސިފައިން ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ. އަލިފާން ރޯވިތަނުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.