ޑީޖޭއޭ

ތީމުގޭގެ ކަރަންޓު ބިލަށް މަހަކު ހަތަރު ލައްކަ ހޭދަވޭ

ތީމުގޭގެ ކަރަންޓު ބިލަށް މަހަކު ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ހޭދަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ޑީޖޭއޭގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓު ބިލަށް މަހަކު ތިން ލައްކަ އާއި ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ހަރަދުވާ ކަމަށެވެ.

މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ތީމުގޭގެ މެއިންޓެނަންސް ކަންކަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށް އަހަރަކު ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ތީމުގެއަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމު އުޅުއްވި ރަސްމީ ގެކޮޅެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގެ އިތުރުން ޑީޖޭއޭ މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަނީ ތީމުގޭގަ އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ޑީޖޭއޭއަށް 579.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރަން ވަނީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ޑީޖޭއޭ އިން ވަނީ އިތުރަށް 220.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ދައުލަތުން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 42.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅީ އޮކްޓޫބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.