ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

"އަޅުގަނޑު ސްލޯ ނަމަ ފެބްރުއަރީ ހަތެއްގައި އަނިޔާވީސް"

ހަލުވި ނޫން ނަމަ ނުވަތަ ސްލޯ ނަމަ ފެބްރުއަރީ ހަތެއްގައި އެމަނިކުފާނަށް އަނިޔާއެއް ލިބުނީސް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭނު ޓީމުތަކާއެކު ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ފެބްރުއަރީ ހަތެއް އެއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ދުވަސް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އެކަން ކުރެއްވީ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފާނެތީ ކަމަށް ވިޔަސް އޭރު ހަމަނުޖެހުންތައް އޮތީ ފެށިފައި ކަމަށެވެ.

އެ ދުވަހުގެ ހަނދާންތައް އާ ކުރައްވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އެދުވަހުގެ އެ ހަމަ ނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނުވެސް ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އިދިކޮޅުގެ އަތްދަށު ނުވެ ސަލާމަތްވީ އެމަނިކުފާނު ހަލުއި ކަމުން ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް ސޯލިހާއި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ރައީސް ސޯލިހަކީ ސްލޯ ބޭފުޅެއްކަމަށް ބުނެ ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެ ބަސްތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަކީ ސްލޯ ބޭފުޅެއްނަމަ ފެބްރުއަރީ ހަތްވަނަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނަށް އަނިޔާއެއް ލިބިވަޑައިގަތީސް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް އެތަނުން ސަލާމަތް ވެވުނީ ފަހަރުގައި އަޅުގަނޑު އޭރު ތަންކޮޅެއް ހަލުއި ވީމަ ކަމަށް ވެދާނެ. ސްލޯ ވި ނަމަކަ އެ ދުވަހަކު އެކަމެއް ނުވީސް،" ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިތުރުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭން ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީވެސް ވަނީ ފެބްރުއަރީ ހަތެއްގެ ބިރުވެރިކަން ހިއްސާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ދެ ބޭފުޅުންވެސް އަންނަނީ ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށް ގެންދަވަމުންނެވެ. އެ ގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ މާލޭގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ދޮރުން ދޮރަށް ޖައްސާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މާދަމާ ރޭ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ޖަލްސާއެއްވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފަ އެވެ.