މިއުވާން މުހައްމަދު

ކެމްޕޭނަށް ނިކުންނާކަށް ރައީސް އޮފީހަކުން ނުބުނާނެ: މިއުވާން

ރައީސް އޮފީހުން އެއްވެސް ރަށެއްގެ ކައުންސިލަކަށް ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕޭނަށް ނިކުންނަން އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

ނޫސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމަނިކުފާނު ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ކެމްޕޭނަށް ނިކުންނަން އެއްވެސް ކައުންސިލަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ނާންގާނެ ކަމަށެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ސޯލިހް ރަށަކަށް ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތާ އެކު ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ އިދާރީ ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބައެެއް ކައުންސިލްތަކަށް ރައީސް އޮފީހުން ސިޓީ ފޮނުވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ނުވަތަ ސަރުކާރު އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއެއް އެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަކަށް އަމުރެއް ނުކުރާނެ ޖަލްސާތަކަށް ނުވަތަ ރައީސް ރިސީވް ކުރަން ނުވަތަ ކެމްޕޭނުގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން،" މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއް ނަމަވެސް ކައުންސިލް ތަކުން ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ރައީސް ސޯލިހު އެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާ އިރު ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ އޮފީހުގެ ޔުނީފޯމުގައި އެމަނިކުފާނު ރިސީވް ކުރަންދާތަން ފެންނަ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެމަންޒަރު ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ރައީސް ގެ ކެމްޕޭނުން ނޫން ކަމަށާއި ރައީސް ސޯލިހުގެ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕޭނުންވެސް އެކަން ފެންނަ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބައެއް ބޭފުޅުން މަސައްކަތުގަ ތިއްބަވާފަ ލިބޭ ހުސްވަގުތުގަ ރިސީވް ކުރަން ވަޑައިގަންނަވަނީ. އެބޭފުޅުން އެމަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަނެއްގެ ޓީޝާޓުގަ ނުވަތަ ތުރުކުރައްވާ ޔުނީފޯމެއްގަ ބައެއް ފަހަރު ވަޑައިގަންނަވާ،" މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތަށް މުވައްޒަފުން ދިޔުމަކީ ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުން ނޫން ކަމަށްވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.