ޓެކްނޯލޮޖީ

ޑިޖިޓަލް ސޮއި ޓެސްޓުކުރަން ތައްޔާރުވަނީ

ސޮއިކުރުމަށް އިންގިލާބެއް ގެނެސްދޭ ޑިޖިޓަލް ސޮއި ތަޖުރިބާކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ޑިޖިޓަލް ސޮއި ތައާރަފުކުރަނީ ގަވަމެންޓް އީ-ލެޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް) އިންނެވެ. ޖެމްސް އިން ބުނި ގޮތުގައި ޑިޖިޓަލް ސޮއި މިމަހު ފަހުކޮޅު ތަޖުރިބާކުރަން ފަށަން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ލިޔުންތައް ޕްރިންޓްކޮށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސްކޭންކޮށްގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހުމަށް ޑިޖިޓަލް ސޮއިގެ ސަބަބުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އަވަސްވެ ހަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެ އެވެ.

ޑިޖިޓަލް ސޮއިގެ ހިދުމަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު އަމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ޑިޖިޓަލް ސޮއިއަކީ ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

ހިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޑިޖިޓަލް ލައިސަންސް ކާޑު ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޑިޖިޓަލް އައިޑީކާޑު ދަނީ ޓެސްޓް ކުރަމުންނެެވެ.