ދުނިޔެ

ބެލަރޫސްގައި ދާއިމަށް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބެހެއްޓުމާ މެދު މޮސްކޯ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ބެލަރޫސްގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ގުދަންކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕޫޓިންއާ ހަވާލާދީ ޚަބަރުތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ބެލަރޫސްގައި ބަހައްޓަނީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޓެކްޓިކަލް" ދަރަޖައިގެ ހަތިޔާރެވެ. ދެން އޮންނަނީ "ސްޓްރެޓެޖިކް" ދަރަޖަ އެވެ.

ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރަކީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ -- އެއިން ލިބޭ ގެއްލުން، ސްޓްރެޓެޖިކް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރަށް ވުރެ ކުޑަ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރެވެ. މިއީ ސައިޒުގެ ގޮތުން ވެސް ސްޓްރެޓެޖިކް ހަތިޔާރަށް ވުރެ ކުޑަ ބާވަތެވެ.

ބެލަރޫސްގައި ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ނުފޫޒު ގަދަކުރުމަކީ ހުޅަނގު ޕްރެޝަރަށް އަރާނެ ކަމެކެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޔުކްރޭން ހަނގުރާމައަށް ހުޅަނގުން ފޯރުކޮށްދޭ ހަތިޔާރުގެ ބާވަތްތައް ބާރުގަދަކުރުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި އެމެރިކާއިން ހަތިޔާރު ގުދަންކުރާ ނަމަ ރަޝިއާއަށް ބެލަރޫސްގައި ހަތިޔާރު ގުދަން ނުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ބެލަރޫސްގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބެހެއްޓުމަކީ، ރަޝިއާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ކުރިން އޮތް "ސްޓާޓް" -- ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އުފެއްދުން އިތުރުކޮށް ދާއިރާ ފުޅާކުރުން މަނާކުރާ އެއްބަސްވުމާ ފުށުއަރާ ކަމެއްވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.

ބެލަރޫސްގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ގުދަންކުރުމަށް ރަޝިއާއަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އެލެގްޒެންދަރު ލުކަޝެންކޯ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މައްސަލަ އަކީ މޮސްކޯއިން މި މަސައްކަތް ލަސްކުރުމެވެ.

ބެލަރޫސްއަށް އިސްކަންދަރު މިސައިލް ހިމެނޭ ގޮތުން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ހަދިޔާކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ޕޫޓިން އޮތީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ބެލަރޫސްގައި މިހާރު ވެސް، ރަޝިއާއަށް ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ބޭނުންކުރެވޭ ވަރުގެ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ހުންނާނެ އެވެ.

ރަޝިއާގެ ޓާސް ނޫސް ބުނާ ގޮތުން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އުފުލޭ ފެންވަރުގެ 10 މަތިންދާބޯޓު ވެސް މިހާރު ވަނީ ބެލަރޫސްއަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.

ބެލަރޫސްގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބެހެއްޓި ނަމަވެސް ހުންނާނީ މޮސްކޯގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެ އެވެ.