އައި ކެއާ

އައިކެއަރ އިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

May 9, 2023

އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް އިން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން އޮންނާނީ މާދަމާ ކަމަށް އައިކެއަރ އިން ބުނެ އެވެ.

އައިކެއަރ އިން ބުނި ގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަންގައި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކެއް ލިބޭނެ އެވެ. އެގޮތުން ފްރޭމް އަދި އަވިއައިނުން 25 ޕަސަންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އައިކެއަރ އިން ބުނެ އެވެ.

އެހެންކަމުން މިއީ ކުޑަކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ލިބިގެންދާ ރަނުގެ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި އައިކެއަރ އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އައިކެއަރގެ ހޮޓްލައިން، 3321026 އަށް އަވަހަށް ގުޅާލާށެވެ.