ފެމިލީ ކޯޓް

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމަށް 25 ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލައްވައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީކަމުގެ މަގާމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާންކުރުމުން ކުރިމަތިލެއްވި 25 ބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓަށް ގާޒީއަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކުރީ މިމަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓު ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން

 • މުހައްމަދު އިހުސާން / ނޫރުވާދީ، ކ. ތުލުސްދޫ
 • އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ. ހިތަށްފިނިވާގެ، މާލެ
 • އަލީ ނަސީރު / ގާޑެނިޔާވިލާ، ބ. ކިހާދޫ
 • އަހުމަދު ރިފްޝާން / ކަޝްމީރުގެ، ސ. ފޭދޫ
 • ސިޔާމާ މުހައްމަދު / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 13194 މާލެ
 • ފާތިމަތު ސާޖިދާ / މާލެގަން، މާވިނަ، ޏ. ފުވައްމުލައް
 • ފާތިމަތު ނަބާހާ / ޝާދީވިލާ، ގދ. ފިޔޯރީ
 • އާއިޝަތު ނިހާ / މޫންޕްލާޒާ، ހދ. ވައިކަރަދޫ
 • ނަފީލު މުހައްމަދު / ލަކީހޯމް، ގއ. ދާންދޫ
 • އަބްދުލްމުހުސިން އަބްދުލްހަކީމް / އާކުރި، ގއ. ނިލަންދޫ
 • މުހައްމަދު މުނައްވަރު އަލީ / ވެސްޓްބީޗް، އއ. މަތިވެރި
 • އާމިނަތު އީމާން އަބްދުލްޣަފޫރު / މއ. ރޯޒް 1، މާލެ
 • އަބްދުއްސަލާމް / މިސްކިތްދޮށުގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި
 • މަރްޔަމް އަފްޝާ / ރޯޒީ، ކ. ތުލުސްދޫ
 • އަހުމަދު ހަސަންމަނިކު / ސަންސައިން، ނ. ޅޮހީ
 • ފާތިމަތު ނިޒްނާ / ކަށިކެޔޮމާގެ، ގދ. ގައްދޫ
 • އާއިޝަތު މާޝިޠާ / ވަލުތެރޭގެ، ތ. ވިލުފުށި
 • މުހައްމަދު މޫސާ / ސިނަމާގެ، ޅ. ނައިފަރު
 • މަރްޔަމް ރައުޙާ / ސްކައިވިލާ، ށ. މާއުނގޫދޫ
 • އަހުމަދު ޝިފާއު / ލަކީސްޓާ، ހއ. މާރަންދޫ
 • އުސާމާ މޫސާ / ޗަމަން، ށ. ކޮމަންޑޫ
 • އަލީ ޝަރީފު އަބްދުއްސަމަދު / ސަމާޕެލަސް، ތ. ކަނޑޫދޫ
 • ފާތިމަތު ނަސޫޙާ / ނޫރާނީވިލާ، ރ. އަލިފުށި
 • ރަޒާނާ އިބްރާހީމް / ޒިންދަގީ، ގދ. ތިނަދޫ
 • އާއިޝަތު ސުމައިނާ / ލިލަކު، މ. ކުނަހަންދޫ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 30،000 ރުފިޔާއާއި ލިވިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 15،000 ރުފިޔާއާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސާއި ފޯން އެލަވަންސް ވެސް ލިބޭނެ އެވެ.