އާރްޑީސީ

އާރްޑީސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން މޫކޭގެ ރުޅިގަނޑު ރައީސް ޔާމީނަށް

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)ގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލީ މަނިކު (މޫކޭ) ކޯފާވެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނޫސްތަކުން އާރްޑީސީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގެނެސްފައިވާ ހަބަރުތައް މޫކޭ ވަނީ ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.

"ވައްކަން ކޮށްގެން އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން މިއީ ޔާމިނެއް ނޫން،" މޫކޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ހިނގާ މުއާމަލާތްތައް ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް މޫކޭ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާރްޑީސީގެ ފައިސާތަކެއް އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއެއްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް ބޭނުންކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. މައްސަލައާއި ގުޅޭ ތަފްސީލް ފުލުހުން ހިއްސާ ނުކުރި ނަމަވެސް އާރްޑީސީއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަން ޔަގީންކޮށްދެއްވި އެވެ.

އަވަސްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ އާރްޑީސީގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއްގެ ފައިސާ އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިއެއްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް ބޭނުންކުރި މައްސަލަ އެކެވެ.

ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިމައްސަލަ އައުމާ އެކު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ ފުލުހުންނާއި މަރުކަޒީ ބޭންކް -- އެމްއެމްއޭގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެން ޔުނިޓު (އެފްއައިޔޫ) ގުޅިގެން ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ.