މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލޭވިއޭޝަން

މެރިޓައިމް ދާއިރާއިން އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެއްބަސްވުމަކަށް

މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފި އެެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހްލާ އެވެ. އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ އަންޑާ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އޭވިއޭޝަން އެންޑް މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ބެރޮނެސް ވެރޭ އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަޑުތަކަށް ހަރުދަނާކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޝިޕް އެންޑް ޕޯޓް ފެސިލިޓީ ސެކިއުރިޓީ ކޯޑް -- އައިއެސްޕީއެސްގެ ކޯޑަށް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ބަނދަރުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް މެރިޓައިމް ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި، ޤަވާއިދުތާކާއި، ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ހެދުމަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ އެެވެ.